Biz hakda

“Shandong Xinri Bearing Technology Co., Ltd.”

“SHANDONG XINRI BEARING TECHNOLOGY CO., LTD” 2006-njy ýyldan bäri maşgala ýöriteleşdirilen öndürijidir. Biziň pelsepämiz: dogruçyllyk bilen ynam gazanmak, hiliň üsti bilen ýeňiş gazanmak, innowasiýa arkaly ösmek we başarnykly ruh arkaly öz mümkinçiliklerimizi döretmek.

Bu aýratynlyklar bize gowy hyzmat etdi, wepaly hyzmatdaşlaryň we müşderileriň arasynda XRL-de uly abraý gazandy.Netijede, XRL CO. Içerde we halkara derejesinde gowy döredilen, ýöne çalt ösýän satuw we paýlaýyş toruna eýe.

ABŞ-nyň ýyllyk satuwy 150 million ABŞ dollaryndan gowrak we içerki kuwwaty 7000 milliondan gowrak toplum, umumy meýdany 2 million inedördül metrden gowrak bolan XRL dünýädäki esasy öndürijilerden biridir.Aslynda, XRL eýýäm dünýäniň 120-den gowrak ýurdunda satylýar.Oba hojalygy, dokma önümçiligi, magdançylyk, howa menzillerinde, kondisioner ulgamlarynda dürli enjamlar çap etmek, enjamlar, gämi elektrik bekedi, oýunjak ýa-da lukmançylyk enjamlary üçin bolsun, Awtoulag, XRL orta derejeli bazar segmentiniň iň gowy bahasyndan pes zat däl .Şol bir wagtyň özünde, XRL iň ýokary derejeli, täsirli, 24/7/365 hyzmaty bilen bellidir - ähli e-poçta we ses habarlaryna alty sagadyň dowamynda jogap berilýär, kepillendirilýär!

Näme üçin bizi saýlamaly?

100

Iň gowy hyzmat

Işlemek üçin hünärmen işgärlerimiz bar.Çyzgylaryňyza ýa-da talaplaryňyza görä ýörite öndürip bileris.

Satuwdan soň gowy hyzmat: (12 aýlyk hil kepilligi, adaty ulanyş şertlerinde hil meselesi ýüze çyksa pul aýyrylyp ýa-da yzyna gaýtarylyp bilner).

OEM / Custöriteleşdirilen hyzmat kabul edilýär.

7X24 sagat telefon ýa-da onlaýn tehnologiýa mugt goldaw.

101

Üstünlik

(1)Dürli maglumat parametrlerini kesgitlemek we rulmanyň hiline gözegçilik etmek üçin birinji derejeli synag enjamlarymyz bar.

Rulmanlar ilki bilen hiliň ýokarydygyny ýa-da hünärsiz rulmanyň gönüden-göni ýok ediljekdigini anyklamaly.

Şonuň üçin biz uly müşderiniň ynamyny gazanyp bileris we birnäçe ýyllap üpjün edip bileris.

(2)Müşderilere standart däl podşipnikler meselesini çözmäge kömek etmek üçin öz gözleg we gözleg mümkinçiliklerimiz bar.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda öz belligini üýtgedip bileris.

(3)bahasy, önümçiligimiz Hytaýdaky bahalarymyzyň diýseň bäsdeşlige ukyplydygyny kepillendirýär.

Üpjün edijileriň arasynda bahalary we hili deňeşdirmek has gowudyr.

Emma iň arzan bahadan ýokary hilli önümleri satyn alyp bilmejekdigiňizi hemmeler bilýär,

ýöne deň bahany ulansaň önümimiz iň gowy hil.

(4)XRL podşipnikiniň hili: standart ISO: 9001 we Gost-dan ýokary.

Rulmanlaryň hilini takyklaşdyrýan doly awtomatiki synag enjamlary bilen üweýiş önümçilik liniýasyny we gurnama liniýalaryny doly awtomatlaşdyrdyk.Rulmanlary 100% synagdan geçirýäris.

metalografiki gurluşyny we metal yzyny has gowulaşdyryp, rulman halkalarynyň we rulman ömrüni gowulandyrýan öwrüm prosesi üçin özboluşly sowuk togalaýyş tehnologiýasy.

Içki we daşarky halka we podşipniklerimiziň has gowy öndürijiligini we uzak ömrüni döredýän kapas üçin täze ýumşak nitrid tehnologiýamyz.

şygary

Şygar şu ýere gelýär

Biziň şygarymyz

Ilki bilen hil,

Müşderi Ilki.

Görüşimiz

Bütin dünýäde Bearing Industry-da birinji marka bolmak

Biziň wezipämiz

Dünýä belli kärhanany guruň we Hytaýyň iň meşhur markasyny dörediň

Biziň gymmatlyklarymyz

Elmydama ýokary hilli, täsirli we amatly bahalary talap etmek

Ussatlygymyz we tejribämiz

1.Galplaşdyrmak, öwürmek, ýylylygy bejermek, üwemek, ýygnamak we gaplamak ýaly ähli önümçilik prosesleri önümçiligimizde tamamlandy.Şol sebäpli XRL Bearing mümkin boldugyça iň arzan bahadan takyk top we rolikli podşipnikleri üpjün edip biler we wagtynda eltip biler.

2. ISO9001: 2000 kepillendirilen öndüriji hökmünde önümiň yzarlaýyş ulgamyny döretdik.Mundan başga-da, podşipniklerimiziň ulanylyşynda we ulanylyşynda dürli meseleleri çözmek üçin XRL Co., Japanaponiýa inereneri bilen güýçli tehnologiki topary bar.

Meýdany
Kwadrat metrler
Işgärler
+
Metal işleýän enjamlar
+

Biz näme edýäris?

Tapylan rolikli podşipnikler, çuňňur çukur rulmanlary, ýassyk ýassygy podşipnikleri, silindr rolikli podşipnikler, sferik rolikli podşipnikler, sferik rulmanlar, tigirli podşipnikler we başgalar ýaly rulmanlaryň doly toplumyny hödürleýäris.

Näme üçin biziň bilen iş salyşmaly?

1. Dürli maglumat parametrlerini kesgitlemek we rulmanyň hiline gözegçilik etmek üçin birinji derejeli synag enjamlarymyz bar.

2. Müşderilere standart däl podşipnikler meselesini çözmäge kömek etmek üçin öz gözleg we gözleg mümkinçiliklerimiz bar.

Nirä eksport edýäris?

Içerki satuwdan başga, XRL göterijisi Japanaponiýa, Koreýa, Malaýziýa, Singapur, Taýland, Wýetnam, Indoneziýa, Päkistan, Al Algerir, Saud Arabystany, Russiýa, Ukraina, Gazagystan, Peru, Boliwiýa, Çili ýaly 120-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi. , Keniýa, Zambiýa, ABŞ, Kanada, Meksika we ş.m.

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi