Müşderi meselesi

Müşderileriň aýdýanlary

Rulmanlarymyzy ulanmakda we ulanmakda dürli meseleleri çözmek üçin XRL Co., Japanaponiýa inereneri bilen güýçli tehnologiki topary bar.

Işlemek üçin hünärmen işgärlerimiz bar.Çyzgylaryňyza ýa-da talaplaryňyza görä ýörite öndürip bileris.

Içerki satuwdan başga, XRL podşipnik eýýäm 120-den gowrak ýurda eksport edildi.

Pakistan

K diňe ýokary hilli podşipnikler bilen öndürijiler bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.Ahyrky bazardaky SKF podşipniklerini çalyşmak üçin XRL podşipnik ulanmaly

Ynamy üçin diýseň minnetdar, ol kän gürlänok we bizden synag buýrugy berdi.Ol möhüm ýerde hil alýar we bizde-de şol bir gymmatlyk bardy.

Synag buýrugyndan soň, ol ýene-de birnäçe buýruk berdi, biz täze buýrugyň ýakyn wagtda geljekdigini aýdýarys.

Pakistanda XRL markamyzyň wekili bolmak üçin ony ösdürmek niýetimiz bar.

Russiýa

Russiýa sarp ediş bazarydyr.Döne taşlama garşy syýasat hökmünde müşderi Hytaýdan getirilmegi gaty kyn boldy.Rus dostlary we hyzmatdaşlary bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygy başdan geçirenimizde, kämillik ýaşyna ýeten ekspeditor Malaýziýadan ýa-da Taýlanddan ulag öndürip biler, müşderi üçin köp zady tygşytlap biler.Müşderi üçin ýörite resmileşdirmek üçin Taýland we Malaýziýa CO öndürip bileris.

Keniýa

Afrikanyň biziň bilen gatnaşyklary uzak garyndaşlar bilen ýakyn goňşularyň arasyndaky gatnaşyklar ýaly gowy.J başynda, hilini we bazaryň seslenmesini barlamak üçin birnäçe bölek nusgalaryndan başlady.Soň bolsa sargyt mukdaryny wagtal-wagtal köpeltdi, Hatda 2020-nji ýylyň aprelinde koronawirusyň iň agyr döwründe-de bize bir sargyt berdi, goldawy üçin biz örän minnetdar.XRL podşipnikleriniň ýokary hilli we gözellik gaplamasy hökmünde porta geleninden soň birnäçe günüň içinde çalt satyldy.

Peruda

N Peruda biziň agentimiz, Günorta Amerika ýurtlarynda ilkinji agentimizdi.Ilkinji kiçi sargytdan başlap, LCL gowşurdy, ýöne indi her aý 1 * 40FT konteýner sargyt edip biler.Indi biz diňe bir işewür hyzmatdaş däl, durmuşda gowy dostlar.

XRL markasy bilen wekilimiz bolany üçin, oňa XRL LOGO bilen ruçkalar we futbolkalar ýaly mugt mahabat sowgady berýäris, şeýle hem bazary goramak we iň oňat hünär hyzmatyny hödürleýäris, bazary elimizde ösdürýäris.We ýakyn wagtda Günorta Amerika ýurtlarynda iň uly agent boljakdygyna ynanýarys.

Ukraina

Şanhaý sergisinde 2016-da duşuşýarys. OEM-i T markasy bilen öndürýäris, her ýyl köp mukdarda sargyt edýärdi we podşipnikler Ukraina bazarynda gaty gowy satylýar.

Y şeýle hem Ukrainadan, Awtoulag ätiýaçlyk şaýlary bilen iş salyşýardy, her ýyl Hytaýa birnäçe gezek syýahat edýärdi we satyn alýardy, esasan bize LADA, VPZ, VBF, SPZ Etc podşipnik markasyny sargyt etdi.

Wýetnam

M bizi kompaniýanyň web sahypasy arkaly tapdy we häzir 5 sany sargyt bölümini ýerleşdirdi.Sargytlaryň mukdary köp bolmasa-da, ösüş üçin uly mümkinçilikleri bar.Mundan başga-daWýetnamlybazar, bu bazar üçin köp tejribämiz bardy, ýokary hilli podşipniklere garaşýarys, pes import paçlary bilen gümrük taýdan resmileşdirilmegine kömek etmek üçin olara COPE şahadatnamasyny berip bileris.