Top podşipniklerini zyňyň

 • Top podşipniklerini zyňyň

  Top podşipniklerini zyňyň

  High speedokary tizlikli zyňylýan ýüklere garşy durmak üçin döredildi

  ● Top togalanýan trubka bilen ýuwujy şekilli halkadan ybarat

  Ball Zyňylan top podşipnikleri ýassyk

  ● Ol tekiz oturgyç görnüşine we öz-özüni deňleşdirýän top görnüşine bölünýär

  Aring Rulman eksenel ýük göterip biler, ýöne radial ýük däl