Beýlekiler

 • Gibrid podşipnikler

  Gibrid podşipnikler

  ● structureokary öndürijilikli kremniý nitrid esasly gurluş keramikasy gurluş materiallary hökmünde ulanylýar.

  ● Gowy aşaga garşylygy, poslama garşylygy, okislenmä garşylygy, pes agyrlyk güýji we ýokary güýji.

  Machine Maşyn, metallurgiýa, himiýa senagaty, transport, energiýa, daşky gurşawy goramak we dokma we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

  ● Iň oňat ýokary öndürijilikli keramiki materiallaryň biri, iň geljegi uly gurluş keramikasy.

 • Gibrid çuňňur çukur topy

  Gibrid çuňňur çukur topy

  Separ Aýralyk däl rulman.

  High speedokary tizlikli programmalar üçin amatly.

  Inner Içki deşik aralygy 5-180 mm.

  ● Esasanam motor programmalarynda we elektrik hereketlendirijilerinde giňden ulanylýan rulman görnüşi.

 • Gibrid silindr görnüşli rolikler

  Gibrid silindr görnüşli rolikler

  Current Tokyň, hatda üýtgeýän tokdan geçmeginiň öňüni almakda täsirli

  Ing Aýlanýan bedeniň pes massasy, merkezden gaçyryş güýji we şonuň üçin pes sürtülme bar.

  Oper Işleýiş wagtynda az ýylylyk emele gelýär, bu çalgy ýagyny azaldýar.-Ag çalmak koeffisiýenti 2-3 derejesinde kesgitlenýär. Şonuň üçin ýaşaýyş derejesini hasaplamak ýokarlanýar

  Dry Gury sürtülme öndürijiligi

 • Miniatýura çuňňur çukur topy

  Miniatýura çuňňur çukur topy

  ● Esasy material uglerod polat, rulman polat, poslamaýan polat, plastmassa, keramika we ş.m.

  Excellent Ajaýyp hil, ýokary takyklyk, uzak ömür we gowy ygtybarlylyk artykmaçlyklaryna eýe boluň