SHANDONG XINRI BEARING TEHNOLOGY CO., LTD

“Shandong XINRI Bearing Technology Co., Ltd”, rulonly rulman, silindr görnüşli rolikli rulman, çuňňur çukur topy, ýassyk ýassygy, tigir merkezi we dýuým standart däl rulman önümçilik kärhanalarynda ýöriteleşen kompaniýa.Kompaniýanyň umumy meýdany 2 million inedördül metrden gowrak, bar bolan işgär 500 adam, 360-dan gowrak dürli görnüşli metal gaýtadan işleýän enjamlar bar, enjamlary 240 birlikden gowrak synag edýär, Indi biz XRL markamyz üçin agent gözleýäris Bütin dünýäde gyzyklanýan bolsaňyz, göni habarlaşyň.

Köpräk oka
biz hakda

BIZDÜNWW

XRL eýýäm dünýäniň 120-den gowrak ýurdunda satylýar.Oba hojalygy, dokma önümçiligi, magdançylyk, howa menzillerinde, kondisioner ulgamlarynda dürli enjamlar çap etmek, enjamlar, gämi elektrik bekedi, oýunjak ýa-da lukmançylyk enjamlary üçin bolsun, Awtoulag, XRL orta derejeli bazar segmentiniň iň gowy bahasyndan pes zat däl .
biz hakdaABŞAfrikaRussiýaAwstraliýaHindistan
 • 120+ 120+

  120+

  XRL 120-den gowrak ýurt satdy
 • 150 million + 150 million +

  150 million +

  Her ýyl has köp global satuw
  150 million dollardan gowrak
 • 700 million + 700 million +

  700 million +

  Annualyllyk içerki önümçilik
  kuwwaty 700 million birlikden geçýär
 • ISO9001: 2015 ISO9001: 2015

  ISO9001: 2015

  Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldyk.

NämeBiz edýäris

BIZ ÖNÜMÇILIK ÖNÜMÇI

XRL BEARINGLER

 • 1

  Speedokary tizlikýokary temperatura
  garşylyk

 • 2

  Uzak hyzmat ömrisaklamak aňsat

 • 3

  Bolup bilerözleşdirilmeli

 • Biz näme edýäris? Biz näme edýäris?

  Biz näme edýäris?

 • Näme üçin biziň bilen iş salyşmaly? Näme üçin biziň bilen iş salyşmaly?

  Näme üçin biziň bilen iş salyşmaly?

 • Üstünligimiz Üstünligimiz

  Üstünligimiz

 • Önüm aýratynlyklary Önüm aýratynlyklary

  Önüm aýratynlyklary

 • Nirä eksport edýäris? Nirä eksport edýäris?

  Nirä eksport edýäris?

Biz näme edýäris?

Tapylan rolikli podşipnikler, çuňňur çukurly podşipnikler, ýassyk ýassygy podşipnikleri, silindr rolikli podşipnikler, sferik rolikli rulmanlar, tigir merkezi podşipnikleri we beýlekiler ýaly doly podşipnikleri hödürleýäris.Içki diametri 20mm bolan kiçi podşipniklerden başlap, daşky diametri 500mm bolan uly podşipniklere çenli.Adaty podşipniklerden başga-da, standart däl podşipnikleri hem öndürýäris.

Mundan başga-da, Russiýa LADA, TZA, VPZ, SPZ, VBF we KG we başgalar üçin öndüriji.Bu aralykda, OEM hyzmatyny hem berip bileris.

121

 

Näme üçin biziň bilen iş salyşmaly?

1. ingasamak, öwürmek, ýylylygy bejermek, üwemek, ýygnamak we gaplamak ýaly ähli önümçilik prosesleri önümçiligimizde tamamlandy.Şol sebäpli XRL Bearing mümkin boldugyça iň arzan bahadan takyk top we rolikli podşipnikleri üpjün edip biler we wagtynda eltip biler.

2. ISO9001: 2000 kepillendirilen öndüriji hökmünde önümiň yzarlaýyş ulgamyny döretdik.Mundan başga-da, podşipniklerimiziň ulanylyşynda we ulanylyşynda dürli meseleleri çözmek üçin XRL Co., Japanaponiýa inereneri bilen güýçli tehnologiki topary bar.

3. Hil kepilligi: 12 aýlyk hil kepilligi, haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa pul aýyrylyp ýa-da yzyna gaýtarylyp bilner.

Üstünligimiz

1. Dürli maglumat parametrlerini kesgitlemek we rulmanyň hiline gözegçilik etmek üçin birinji derejeli synag enjamlarymyz bar.Rulmanlar ilki bilen hiliň ýokarydygyny ýa-da hünärsiz rulmanyň gönüden-göni ýok ediljekdigini anyklamaly.Şonuň üçin biz uly müşderiniň ynamyny gazanyp bileris we birnäçe ýyllap üpjün edip bileris.

2. Müşderilere standart däl podşipnikler meselesini çözmäge kömek etmek üçin öz gözleg we gözleg mümkinçiliklerimiz bar.Şeýle hem, müşderiniň talaplaryna laýyklykda öz belligini üýtgedip bileris.

3. Hytaýda deň derejeli podşipnikler bilen deňeşdirseňiz, bahalarymyzyň iň amatlydygyny kepillendirip bileris.Üpjün edijileriň arasynda bahalary we hili deňeşdirmek has gowudyr.Emma iň arzan bahadan iň ýokary hilli önümleri satyn alyp bilmejekdigiňizi hemmeler bilýär, ýöne deň bahany ulansaňyz, göterijimiz iň gowy hilli.

Önüm aýratynlyklary

Rulmanlaryň hilini takyklaşdyrýan doly awtomatiki synag enjamlary bilen üweýiş önümçilik liniýasyny we gurnama liniýalaryny doly awtomatlaşdyrdyk.Rulmanlary 100% synagdan geçirýäris.

metalografiki gurluşyny we metal yzyny has gowulaşdyryp, rulman halkalarynyň we rulman ömrüni gowulandyrýan öwrüm prosesi üçin özboluşly sowuk togalaýyş tehnologiýasy.

Içki we daşarky halka we podşipniklerimiziň has gowy öndürijiligini we uzak ömrüni döredýän kapas üçin täze ýumşak nitrid tehnologiýamyz.

Nirä eksport edýäris?

Içerki satuwdan başga, XRL göterijisi Japanaponiýa, Koreýa, Malaýziýa, Singapur, Taýland, Wýetnam, Indoneziýa, Päkistan, Al Algerir, Saud Arabystany, Russiýa, Ukraina, Gazagystan, Peru, Boliwiýa, Çili ýaly 120-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi. , Keniýa, Zambiýa, ABŞ, Kanada, Meksika we ş.m.

Peru ýaly Günorta Amerika ýurtlarynda we Keniýa we Zambiýa ýaly Afrika ýurtlarynda eýýäm agent belledik, häzirem bütin dünýäde XRL markamyz üçin agent gözleýäris, gyzyklanýan bolsaňyz, göni habarlaşyň.