Top götermek

 • Çuň çukur topy

  Çuň çukur topy

  ● Çuňňur çukur topy, iň köp ulanylýan rulmanlardan biridir.

  ● Pes sürtülme garşylygy, ýokary tizlik.

  ● pleönekeý gurluş, ulanmak aňsat.

  Ear Dişli guty, gural we metr, motor, durmuş enjamlary, içerki ýangyç dwigateli, ulag serişdesi, oba hojalygy tehnikasy, gurluşyk tehnikasy, gurluşyk tehnikasy, rolikli konkide, yo-yo top we ş.m. ulanylýar.

 • Roweke hatar çuň çyzykly podşipnikler

  Roweke hatar çuň çyzykly podşipnikler

  Row Bir hatar çuň çukur şar rullary, togalanýan podşipnikler iň köp wekilçilikli gurluş, amaly goşundylar.

  ● Pes sürtülme momenti, ýokary tizlikli aýlanmagy, pes ses we pes titremäni talap edýän programmalar üçin iň amatly.

  ● Esasan awtoulag, elektrik, beýleki dürli senagat tehnikalarynda ulanylýar.

 • Iki hatar çuň çyzykly podşipnikler

  Iki hatar çuň çyzykly podşipnikler

  Design Dizaýn, esasan, bir hatar çuň çyzykly podşipnikler bilen deňdir.

  Rad Radial ýük götermekden başga-da, iki ugurda hereket edýän eksenel ýük göterip bilýär.

  Racaryş ýoly bilen topyň arasynda ajaýyp kompaktlar.

  ● Uly ini, uly ýük göterijiligi.

  ● Diňe açyk podşipnikler we möhürler ýa-da galkansyz elýeterli.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan çuňňur çukur podşipnikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan çuňňur çukur podşipnikleri

  Rad Esasan radial ýük kabul etmek üçin ulanylýar, ýöne belli bir eksenel ýüklere-de çydap bilýär.

  The Rulmanyň radial arassalanylyşy ýokarlananda, burç kontakt şar rulman funksiýasyna eýe bolýar.

  Large Uly eksenel ýük göterip bilýär we ýokary tizlikli işlemek üçin amatly.

 • Burçly aragatnaşyk podşipnikleri

  Burçly aragatnaşyk podşipnikleri

  Deep Çuňňur çukur şar görnüşli podşipnik.

  Simple simpleönekeý gurluşyň, ýokary çäkli tizligiň we ownuk sürtülme momentiniň artykmaçlyklary bar.

  Rad Radial we eksenel ýükleri bir wagtda göterip bilýär.

  High speedokary tizlikde işläp biler.

  Ang Aragatnaşyk burçy näçe uly bolsa, eksenel göterijilik ukyby şonça ýokarydyr.

 • Roweke hatar burçly kontakt top podşipnikleri

  Roweke hatar burçly kontakt top podşipnikleri

  Only Diňe eksenel ýük göterip bilýär.
  Pair Jübüt oturdylmaly.
  Only Diňe eksenel ýük göterip bilýär.

 • Iki hatar burçly kontakt top podşipnikleri

  Iki hatar burçly kontakt top podşipnikleri

  Double Iki hatar burçly kontakt top podşipnikleriniň dizaýny, esasan, bir hatar burçly kontakt top rulmanlary bilen deňdir, ýöne az ok meýdany tutýar.

  Rad Iki ugurda hereket edýän radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär, miliň ýa-da jaýyň eksenel süýşmegini iki tarapa çäklendirip biler, kontakt burçy 30 dereje.

  High highokary berklikli konfigurasiýa üpjün edýär we agdaryş momentine çydap bilýär.

  A Awtoulagyň öň tigir merkezinde giňden ulanylýar.

 • Dört nokatly aragatnaşyk top podşipnikleri

  Dört nokatly aragatnaşyk top podşipnikleri

  Four Dört nokatly kontakt topy, aýry-aýry görnüşli rulman görnüşidir, şeýle hem iki taraplaýyn eksenel ýük göterip bilýän burç kontakt topy toplumy diýlip bilner.

  Single Bir hatar we goşa hatar burçly kontakt topy göteriji funksiýa bilen, ýokary tizlik.

  Only Diňe iki aragatnaşyk nokady emele gelende dogry işleýär.

  ● Umuman, arassa eksenel ýük, uly eksenel ýük ýa-da ýokary tizlikli işlemek üçin amatly.

 • Öz-özüňi deňleşdirýän top podşipnikleri

  Öz-özüňi deňleşdirýän top podşipnikleri

  ● Awtomatiki usulda öz-özüni deňleşdirýän top ruletkasy ýaly sazlaýyş funksiýasyna eýedir

  Rad Radial ýük we eksenel ýük iki tarapa göterilip bilner

  Heavy Uly radial ýük göterijiligi, agyr ýük, täsir ýükleri üçin amatly

  ● Onuň häsiýetnamasy, daşarky halka geçelgesiniň awtomatiki merkezleşdiriş funksiýasy bilen sferik bolmagydyr

 • Top podşipniklerini zyňyň

  Top podşipniklerini zyňyň

  High speedokary tizlikli zyňylýan ýüklere garşy durmak üçin döredildi

  ● Top togalanýan trubka bilen ýuwujy şekilli halkadan ybarat

  Ball Zyňylýan top podşipnikleri ýassyk

  ● Ol tekiz oturgyç görnüşine we öz-özüni deňleşdirýän top görnüşine bölünýär

  Aring Rulman eksenel ýük göterip biler, ýöne radial ýük däl