Burçly aragatnaşyk podşipnikleri

 • Burçly aragatnaşyk podşipnikleri

  Burçly aragatnaşyk podşipnikleri

  Deep Çuňňur çukur şar görnüşli podşipnik.

  Simple simpleönekeý gurluşyň, ýokary çäkli tizligiň we ownuk sürtülme momentiniň artykmaçlyklary bar.

  Rad Radial we eksenel ýükleri bir wagtda göterip bilýär.

  High speedokary tizlikde işläp biler.

  Ang Aragatnaşyk burçy näçe uly bolsa, eksenel göterijilik ukyby şonça ýokarydyr.

 • Roweke hatar burçly kontakt top podşipnikleri

  Roweke hatar burçly kontakt top podşipnikleri

  Only Diňe eksenel ýük göterip bilýär.
  Pair Jübüt oturdylmaly.
  Only Diňe eksenel ýük göterip bilýär.

 • Iki hatar burçly kontakt top podşipnikleri

  Iki hatar burçly kontakt top podşipnikleri

  Double Iki hatar burçly kontakt top podşipnikleriniň dizaýny, esasan, bir hatar burçly kontakt top rulmanlary bilen deňdir, ýöne az ok meýdany tutýar.

  Rad Iki ugurda hereket edýän radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär, miliň ýa-da jaýyň eksenel süýşmegini iki tarapa çäklendirip biler, kontakt burçy 30 dereje.

  High highokary berklikli konfigurasiýa üpjün edýär we agdaryş momentine çydap bilýär.

  A Awtoulagyň öň tigir merkezinde giňden ulanylýar.

 • Dört nokatly aragatnaşyk top podşipnikleri

  Dört nokatly aragatnaşyk top podşipnikleri

  Four Dört nokatly kontakt topy, aýry-aýry görnüşli rulman görnüşidir, şeýle hem iki taraplaýyn eksenel ýük göterip bilýän burç kontakt topy toplumy diýlip bilner.

  Single Bir hatar we goşa hatar burçly kontakt topy göteriji funksiýa bilen, ýokary tizlik.

  Only Diňe iki aragatnaşyk nokady emele gelende dogry işleýär.

  ● Umuman, arassa eksenel ýük, uly eksenel ýük ýa-da ýokary tizlikli işlemek üçin amatly.