Silindr görnüşli rolikli podşipnikler

 • Silindr görnüşli rolikli podşipnik

  Silindr görnüşli rolikli podşipnik

  Sil Silindr görnüşli rolikli podşipnikleriň içki gurluşy rulony paralel tertipde kabul edýär we rulonlaryň arasynda ýapgytlygyň ýa-da rulonlaryň arasyndaky sürtülmäniň öňüni alyp bilýän we ulalmagynyň öňüni alyp bilýän rolikleriň arasynda spacer saklaýjy ýa-da izolýasiýa bloky oturdylýar. aýlanýan tork.

  ● Esasy ýük göterijiligi, esasan radial ýük göterýär.

  Heavy Uly radial göterijilik ukyby, agyr ýük we täsir ýükleri üçin amatly.

  High lowokary tizlik üçin amatly pes sürtülme koeffisiýenti.

 • Roweke hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  Roweke hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  Only Diňe radial güýç, oňat berklik, täsire garşylyk bilen bir hatar silindr görnüşli rolik.

  Hard Gaty diregli gysga şahalar, termiki uzalma sebäpli eksenel süýşýän şahlar we gurnamak we sökmek üçin aýrylýan podşipnikler bilen enjamlar üçin amatly.

  Mainly Esasan uly motor, maşyn gurallary pyçagy, hereketlendirijiniň öň we yzky diregi, otly we ýolagçy awtoulag oky, dizel dwigateli krank mil, awtoulag traktor dişli gutusy we ş.m. üçin ulanylýar.

 • Iki hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  Iki hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  In silindr görnüşli içki deşik we konusly içki deşik iki gurluşly.

  Comp Ykjam gurluşyň, uly berkligiň, uly göterijilik ukybynyň we ýük göterilenden soň kiçi deformasiýanyň artykmaçlyklary bar.

  Also Şeýle hem arassalanyşy birneme sazlap we aňsat gurnamak we sökmek üçin ýerleşiş enjamynyň gurluşyny aňsatlaşdyryp biler.

 • Dört hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  Dört hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  ● Dört hatar silindr rolikli podşipnikler pes sürtülmä eýe we ýokary tizlikli aýlanmak üçin amatly.

  ● Esasy ýük göterijiligi, esasan radial ýük göterýär.

  Mainly Esasan sowuk degirmen, gyzgyn degirmen we bilet fabrigi we ş.m. ýaly tegelek degirmen enjamlarynda ulanylýar.

  Aring Rulman aýry gurluşly, rulman halkasy we togalanýan korpus bölekleri amatly bölünip bilner, şonuň üçin podşipnik arassalamak, gözden geçirmek, gurnamak we sökmek gaty amatly.