Owassyk ýassygy

Gysga düşündiriş:

Performance Esasy ýerine ýetiriş, çuňňur çukur podşipniklerine meňzeş bolmaly.
● Degişli mukdarda basyş ediji, gurmakdan ozal arassalamagyň zerurlygy ýok, basyş goşmagyň zerurlygy ýok.
Agricultural Oba hojalygy, ulag ulgamlary ýa-da gurluşyk tehnikasy ýaly ýönekeý enjamlary we bölekleri talap edýän ýagdaýlara degişlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Owassyk ýassygy, aslynda çuňňur çukur rulman görnüşidir.Daşky halkasynyň daşky diametri sferik bolup, deňleşmek roluny ýerine ýetirmek üçin degişli konkaf sferik rulman oturgyjyna gabat gelip biler.Daşarky sferik rulman, esasan radial ýükler bolan birleşdirilen radial we eksenel ýükleri götermek üçin ulanylýar.Umuman, eksenel ýükleri diňe götermek ýerlikli däl.

Aýratynlyk

Daşky diametri sferik bolup, tekizlemek roluny oýnamak üçin podşipnikiň degişli konkaf sferik ýüzüne ýerleşdirilip bilner.Owassyk ýassygy podşipnikleri esasan radial ýükler bolan radial we eksenel kombinirlenen ýükleri götermek üçin ulanylýar.Umuman, eksenel ýükleri diňe götermek ýerlikli däl.

Üstünlikleri

1.Kiç sürtülme garşylygy, az sarp ediş, ýokary mehaniki netijelilik, başlamak aňsat;Highokary takyklyk, uly ýük, kiçi köýnek, uzak ömri.

2. Standartlaşdyrylan ululyk, çalyşmak, aňsat gurnamak we sökmek, aňsat hyzmat etmek;Ykjam gurluş, ýeňil agram, kiçi eksenel ululyk.

3. Käbir podşipnikler öz-özüňi düzmek ýerine ýetirijiligine eýe;Köpçülikleýin önümçilik, durnukly we ygtybarly hil, ýokary önümçilik netijeliligi üçin amatly.

4. Geçiriji sürtülme momenti suwuk dinamiki basyşdan has pes, şonuň üçin sürtülme temperaturasy ýokarlanýar we güýç sarp edilýär;Başlangyç sürtülme pursaty aýlaw sürtülme pursatyndan birneme ýokarydyr.

5. Rulman deformasiýasynyň ýük üýtgemelerine duýgurlygy gidrodinamiki podşipnikden pesdir.

6. Okuň ululygy adaty gidrodinamiki podşipnikden has kiçi;Radial we zyňylýan ýüklere hem çydap bilýär.

7. Üýtgeşik dizaýn, köp tizlikli tizlikde ajaýyp öndürijilige ýetip biler;Rulman öndürijiligi ýüküň, tizligiň we işleýiş tizliginiň üýtgemegine birneme duýgur däl.

Oturgyçly ýassyk ýassygynyň kemçilikleri

1. Gaty ses. Oturgyçly daşarky sferik rulmanyň ýokary tizligi sebäpli, işleýän wagtyňyz uly ses çykarar.

2. Rulman jaýynyň gurluşy çylşyrymly. Dürli görnüşli podşipnikleriň ulanylmagyny kanagatlandyrmak üçin, podşipnikli jaýyň dizaýny birneme çylşyrymly, podşipnikli jaý hem önümiň çykdajylaryny ýokarlandyrýar, netijede umumy bahasy bolýar. oturgyçly daşky sferik rulman has ýokarydyr.

3. Rulmanlar gowy ýaglanan, dogry gurlan, tozana we çyglylyga garşy we kadaly işleýän hem bolsa, togalanýan kontakt ýüzüniň ýadawlygy sebäpli ahyrsoňy şowsuz bolar.

Arza

Owassyk ýassygy podşipnik köplenç magdançylyk, metallurgiýa, oba hojalygy, himiýa senagaty, dokma, çap we boýamak, ulag daşamak we ş.m. ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: