Tigir merkezi

Gysga düşündiriş:

Hub Hub podşipnikleriniň esasy roly agram götermek we konsentratoryň aýlanmagy üçin takyk görkezme bermekdir
Ial eksenel we radial ýükleri göterýär, örän möhüm bölek
Cars Awtoulaglarda giňden ulanylýar, ýük awtoulaglarynda programmany kem-kemden giňeltmek meýli bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Tigir konsentratoryny göteriji enjam, adaty burç kontakt şar podşipniklerinde we rolikli rulmanlarda ýerleşýär, onuň esasynda tutuşlygyna iki sany rulman bolar, gurnamany arassalamak sazlaýyş ýerine ýetirijiligi gowy bolsa, aýrylyp bilner, ýeňil agram, ykjam gurluş , uly ýük göterijiligi, ýüklenmezden ozal möhürlenen podşipnik üçin, ellips daşky tigir ýagly möhür we tehniki hyzmat we ş.m. we awtoulaglarda giňden ulanylýar, ýük awtoulagynda programmany kem-kemden giňeltmek meýli bar.

Esasy wezipe

Hub podşipnikleriniň esasy roly agram götermek we konsentratoryň aýlanmagy üçin takyk görkezme bermekdir, eksenel we radial ýükleri göterýär, örän möhüm bölekdir.Adaty awtoulag tigirli podşipnikler, iki sany rolikli rulmanlardan ýa-da şar rullaryndan ybaratdyr.Rulmanlary gurnamak, ýaglamak, möhürlemek we arassalamak sazlamak bularyň hemmesi awtoulag önümçilik liniýasynda amala aşyrylýar.Bu gurluş awtoulag öndürýän zawodda ýygnamagy kynlaşdyrýar, ýokary çykdajy, ygtybarlylygy pes we awtoulagyň abatlaýyş nokadynda saklanmagy, podşipnik arassalanmaly, ýaglanmaly we sazlanmaly.

Arza

Hub podşipnikleri awtoulag tigirleri bilen ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary