Hytaýyň arzan bahasy Hytaý Miniatýuraly podşipnikler 608, 605, 624, 683, 695, 627, 629

Gysga düşündiriş:

● Top togalanýan trubka bilen ýuwujy şekilli halkadan ybarat
Ball Zyňylýan top podşipnikleri ýassyk
● Ol tekiz oturgyç görnüşine we öz-özüni deňleşdirýän top görnüşine bölünýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Strategiki pikirlenmä, ähli segmentlerde yzygiderli döwrebaplaşdyryşa, tehnologiki ösüşlere we elbetde Hytaýyň arzan bahasy üçin üstünligimize gönüden-göni gatnaşýan işgärlerimize bil baglaýarys.Hytaýda miniatýura top götermeks 608, 605, 624, 683, 695, 627, 629, Aýratynlyklaryňyzy ýerine ýetirmek üçin elimizden gelenini ederis we siziň bilen özara peýdaly kiçi telekeçilik nikasyny ösdürmek üçin tüýs ýürekden gözleýäris!
Strategiki pikirlenmä, ähli segmentlerde yzygiderli döwrebaplaşdyryşa, tehnologiki ösüşlere we elbetde üstünliklerimiziň arasynda gönüden-göni gatnaşýan işgärlerimize bil baglaýarys.Top götermek, Hytaýda miniatýura top götermek, Kompaniýanyň Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-China ýaly daşary söwda platformalary bar.“XinGuangYang” HID markaly önümler Europeewropada, Amerikada, Eastakyn Gündogarda we 30-dan gowrak ýurtda gaty gowy satylýar.

Giriş

Gibrid silindr görnüşli rulon daşky halkadan, içki halkadan, silindr rolikden we saklaýjydan durýar.Ruletkanyň daşky halkasy we içki halkasy ýokary gatylykly polatdan, silindr rolik bolsa kremniý nitrit keramikasy ýaly keramiki materiallardan ýasalýar.Polat silindr görnüşli rulonyň birmeňzeş gurluşy we ululygy bilen deňeşdirilende, podşipnik ýokary tizlikli öndürijilik, ýokary berklik, pes sürtülme ýylylygy, uzak ömri we ýokary ygtybarlylygy ýaly artykmaçlyklara eýedir.

Speedokary tizlikli ulanylanda, rulonyň ahyrky ýüzi we rolik halkasynyň gyrasy könelýär we ýapyşýar.Keramiki silindr rolikiniň gatylygy sebäpli, podşipnik ýokary tizlikde işlese, içki halkanyň näsazlygyna sebäp bolýan stres konsentrasiýasy aňsat bolýar.Aboveokardaky kemçilikleri ýeňip geçmek üçin, ýag çalmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak, sürtülmäni, könelmegi we stres konsentrasiýasyny azaltmak we rulmanyň soňky tizligini we hyzmat möhletini hasam ýokarlandyrmak üçin gibrid silindr görnüşli rolikli halka berilýär.

Esasy dizaýn podşipnikleri

Daşarky halkada iki sany integral flanes we içki halkada flanes ýok bolan NU dizaýn silindr görnüşli rolikli gibrid silindr rolikli podşipnikler üçin adaty esasy dizaýn.

Aýratynlyklary

● Aýrylyp bilner

High highokary tizlik üçin amatly

Heavy agyr radial ýükleri ýerleşdiriň

Ial eksenel süýşmegi ýerleşdiriň

Keýpler

XRL gibrid silindr rolikli podşipnikler aşakdaky kapasalaryň biri bilen enjamlaşdyrylandyr:

● aýna süýümli berkidilen PA66 kapasa, penjire görnüşli, rolik merkezi (bellik belgisi P)

● aýna süýümli PEEK kapasasy, penjire görnüşli, rolik merkezi (PH belgisi goşulmasy)

● işlenip taýýarlanan bürünç kapasa, çüýlenen, rolik merkezi (bellik belgisi M)

● işlenip taýýarlanan bürünç kapasa, penjire görnüşli, içki ýa-da daşarky halka merkezleşdirilen (rulman dizaýnyna baglylykda) (ML belgisi goşulmasy)

Highokary temperaturada ulanylanda, käbir çalgy ýaglary poliamid kapasalara zyýanly täsir edip biler.

Arza

Köplenç elektrik hereketlendirijilerinde, esasanam çekiş hereketlendirijilerinde we agyr iş şertlerinde işleýän programmalarda ulanylýar. Biz strategiki pikirlenmä, ähli segmentlerde yzygiderli döwrebaplaşmaga, tehnologiki ösüşlere we elbetde Hytaýyň arzan bahasy Hytaýda gazanan üstünliklerimize gönüden-göni gatnaşýan işgärlerimize bil baglaýarys. MiniatýuraTop götermeks 608, 605, 624, 683, 695, 627, 629, Aýratynlyklaryňyzy ýerine ýetirmek üçin elimizden gelenini ederis we siziň bilen özara peýdaly kiçi telekeçilik nikasyny ösdürmek üçin tüýs ýürekden gözleýäris!
Hytaýyň arzan bahasy Hytaý Miniatýur Ball Bearing, Ball Bearing, Kompaniýanyň Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-China ýaly daşary söwda platformalary bar.“XinGuangYang” HID markaly önümler Europeewropada, Amerikada, Eastakyn Gündogarda we 30-dan gowrak ýurtda gaty gowy satylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: