Hytaý üçin OEM zawody 6203 Temokary temperaturaly ýokary tizlikli gibrid keramiki top göteriji

Gysga düşündiriş:

● Aýy agramy

Ial eksenel we radial ýükleri göterýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Strategiki pikirlenmä, ähli segmentlerde yzygiderli döwrebaplaşdyryşa, tehnologiki ösüşlere we elbetde Hytaý üçin OEM Zawody 6203 Highokary Temperaturaly Speokary Temperaturaly Gibrid Keramiki Ball Bearing üçin üstünlik gazanmagymyza gönüden-göni gatnaşýan işgärlerimize bil baglaýarys, Esasy maksadymyz elmydama a Iň ýokary marka hem öz ugrumyzda öňdebaryjy hökmünde ýolbaşçylyk eder.Gurallary öndürmekdäki baý tejribämiziň müşderiniň ynamyny gazanjakdygyna ynanýarys, hyzmatdaşlyk etmek we siziň bilen has ýakyn geljekde bilelikde işleşmek isleýärin!
Strategiki pikirlenmä, ähli segmentlerde yzygiderli döwrebaplaşdyryşa, tehnologiki ösüşlere we elbetde üstünligimize gönüden-göni gatnaşýan işgärlerimize bil baglaýarys.Hytaý doly keramiki podşipnik ýaglamak, Doly keramiki podşipnik gibrid, “Gowy hil bilen bäsleşiň we döredijilik bilen ösüň” we “müşderileriň islegini ugrukdyryjy hökmünde kabul ediň” hyzmat ýörelgesi bilen, içerki we halkara müşderiler üçin ökde önümleri we gowy hyzmaty hödürleýäris.

Giriş

(1) Aýrylmaýan rulman.

(2) speedokary tizlikli programmalar üçin amatly.

Keramiki top we ýaryş ýoly bolan XRL garyşyk keramiki çuň çukur topy, yzygiderli we oňat laýyk bolup biler, şonuň üçin podşipnik iki tarapda radial ýüklere we eksenel ýüklere çydap biler.

(3) Içki deşik aralygy 5-180 mm.

Içki diametri d ≤ 45 mm bolan podşipnikler 0,15-15 kW kuwwatly hereketlendirijiler, güýç gurallary we ýokary tizlikli hereketlendiriji enjamlar üçin ulanylyp bilner.

Bu ululykdaky XRL garyşyk çuň çyzykly podşipnikler, elektrik eroziýasynyň öňüni almak üçin iň tygşytly çözgütdir.

Arza

1. awtoulag

Awtoulaglarda ulanylýan podşipnikleriň arasynda iň ýokary tizlik zerurlygy, ýokary tizlenme reaktiwligi, şeýle hem ýokary tizlikli aýlanyşda pes tork, pes yrgyldy we pes temperatura ýokarlanmagy üçin zerur bolan turbinaly zarýad beriji rulman.Işinde pes temperaturanyň ýokarlanmagy sebäpli, çalgy ýagynyň mukdaryny azaldyp biler, şeýlelik bilen ýagyň garyşmagyna garşylygy peselder, tork göterijisi, tizligiň ýokarlanmagy.Mundan başga-da, demir ýol ulaglary tarapyndan hem ulanylýar we agyr şertlerde çydamlylygy we ygtybarlylygy görkezildi.

2. Motor

Elektrik hereketlendirijisini ulanmak arkaly hemişelik izolýasiýa edip bolýar.Elektrik hereketlendirijisi tizlenme we energiýa tygşytlaýjy enjamlar üçin ulanylanda içerki syzmak, ýaýyň dökülmegine sebäp bolup biler.

3. Aeroengine

Aeroenginiň ýangyç nasosynda, suwuk kislorodda we wodorod gurşawynda uzak wagtlap işläp bilýär we zeper ýetmezden 50 başlangyç prosesini başdan geçirip biljekdigi subut edildi.

4. Uçar bölekleri

Uçar senagaty, uçar flap sazlaýjylary üçin keramiki toplar bilen enjamlaşdyrylan top nurbatlaryny ulandy we gaz turbinaly hereketlendirijiler üçin gibrid keramiki podşipnikleri synagdan geçirdi. Biz strategiki pikirlenmä, ähli segmentlerde hemişe döwrebaplaşdyrylmagyna, tehnologiki ösüşlere we elbetde gönüden-göni gatnaşýan işgärlerimize bil baglaýarys. Hytaý üçin OEM Zawody 6203 Highokary temperaturaly ýokary tizlikli gibrid keramiki top göteriji kärhanamyz üçin gazanan üstünliklerimizde, esasy maksadymyz elmydama ýokary derejeli marka bolmak we öz pudagymyzda öňdebaryjy bolmak.Gurallary öndürmekdäki baý tejribämiziň müşderiniň ynamyny gazanjakdygyna ynanýarys, hyzmatdaşlyk etmek we siziň bilen has ýakyn geljekde bilelikde işleşmek isleýärin!
OEM zawodyHytaý doly keramiki podşipnik ýaglamak, Doly keramiki podşipnik gibrid, “Gowy hil bilen bäsleşiň we döredijilik bilen ösüň” we “müşderileriň islegini ugrukdyryjy hökmünde kabul ediň” hyzmat ýörelgesi bilen, içerki we halkara müşderiler üçin ökde önümleri we gowy hyzmaty hödürleýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: