Bushing

Gysga düşündiriş:

Mainly Düwürtme materialy esasan mis gyrymsy, PTFE, POM birleşdirilen material gyrymsy, poliamid gyrymsy we Filament ýarasy.

● Material gaty berkligi we könelmegi talap edýär, bu bolsa miliň we oturgyjyň könelmegini azaldyp biler.

Main Esasy pikirler, basyş, tizlik, basyş tizligi önümi we gyrymsylygyň götermeli ýük aýratynlyklarydyr.

● Bushings programmalarynyň giň görnüşi we köp görnüşi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Düwürtmeler aýlanmak, yrgyldama we çyzykly hereketler üçin amatly, göni (silindr görnüşli) gyrymsy agaçlar diňe radial ýükleri ýerleşdirip biler we flanesli pyçaklar radial we eksenel ýükleri bir tarapa ýerleşdirip biler.

Düwürtik dizaýnynyň we materialyň her bir kombinasiýasy häsiýetli häsiýetlere eýedir we gyrymsy agaçlary aýratyn programmalar üçin aýratyn amatly edýär.

Dykyzlamak, möhürlemek, geýmekden goramak we ş.m. funksiýalaryna ýetmek üçin mehaniki bölekleriň daşynda ulanylýar, bu gazyk ýaly işleýän halka ýeňine degişlidir.Klapan amaly ulgamynda gyrymsylyk klapan örtüginiň içindedir we möhürlemek üçin polietrafluoroetilen ýa-da grafit ýaly poslama garşy materiallar ulanylýar.

Gurluş aýratynlyklary

Uly tork, ýokary takyklyk, amatly we çalt ýygnamak we sökmek, ýönekeý işlemek, oňat ýerleşdirmek, gabat gelýän şahalaryň we konsentratorlaryň galyndy derejesini peseldýär, gaýtadan ulanylýar we jübütleşýän ýere zeper ýetirmeýär.Häzirki wagtda iň ideal we tygşytly saýlaw.

Aýratynlyklary we peýdalary

Pes sürtülme garşylygy: Polat top, saklaýjynyň dogry ugry sebäpli gaty kiçi sürtülme garşylygy bilen durnukly çyzykly hereketi ýerine ýetirip biler.

Poslamaýan polatposlamaýan polat seriýalary hem bar, poslama garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly.

Ajaýyp dizaýn: Ululygy gaty kiçi we ajaýyp mehaniki enjamlarda dizaýn edilip bilner.

Baý üýtgeşiklikler: Adaty görnüşden başga-da, maksadyna görä saýlap boljak ýokary berklikli uzyn görnüşler hem bar.

Funksiýa

The Düwürtigiň çeýeligi birneme ýokary we köp funksiýany oýnap biler.Umuman alanyňda, gyrymsy enjamlary goraýan bir görnüş.Düwürtikleri ulanmak enjamlaryň könelmegini, titremesini we sesini azaldyp, poslama garşy täsir edip biler.Gyrymsylygyň ulanylmagy mehaniki enjamlaryň hyzmatyny aňsatlaşdyryp, enjamyň gurluşyny we önümçilik işini aňsatlaşdyryp biler.

Actual Hakyky işde gyrymsylygyň orny, ulanylyş gurşawy we maksady bilen köp baglanyşygy bar.Klapan programmalary pudagynda, klapan syzmagyny azaltmak we möhürleme effektini gazanmak üçin klapan baldagyny ýapmak üçin klapan gapagyna oturdylýar.Rulman amaly meýdanynda, pyçaklary ulanmak rulman bilen mil oturgyjynyň arasyndaky könelmegi azaldyp, mil bilen deşik arasyndaky boşlugy artdyrmagyň täsirinden gaça durup biler.

Arza

Programma: gaplaýyş maşynlary, dokma tehnikasy, magdan enjamlary, metallurgiýa tehnikasy, çaphana maşynlary, temmäki tehnikasy, ýasama maşynlar, dürli görnüşli gurallar we çalşylýan tehnika geçiriş birikmesi.Mysal üçin: kasnalar, pyçaklar, dişli enjamlar, perişanlar, uly janköýerler we beýleki dürli baglanyşyklar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary