Gibrid silindr görnüşli rulmanlar

Gysga düşündiriş:

Current Tokyň, hatda üýtgeýän tokdan geçmeginiň öňüni almakda täsirli

Ing Aýlanýan bedeniň pes massasy, merkezden gaçyryş güýji we şonuň üçin pes sürtülme bar.

Oper Işleýiş wagtynda az ýylylyk emele gelýär, bu çalgy ýagyny azaldýar.-Ag çalmak koeffisiýenti 2-3 derejesinde kesgitlenýär. Şonuň üçin ýaşaýyş derejesini hasaplamak ýokarlanýar

Dry Gury sürtülme öndürijiligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Gibrid silindr görnüşli rulon daşky halkadan, içki halkadan, silindr rolikden we saklaýjydan durýar.Ruletkanyň daşky halkasy we içki halkasy ýokary gatylykly polatdan, silindr rolik bolsa kremniý nitrit keramikasy ýaly keramiki materiallardan ýasalýar.Polat silindr görnüşli rolikli rulmanyň birmeňzeş gurluşy we ululygy bilen deňeşdirilende, podşipnik ýokary tizlikli öndürijilik, ýokary berklik, pes sürtülme ýylylygy, uzak ömri we ýokary ygtybarlylygy ýaly artykmaçlyklara eýedir.

Speedokary tizlikli ulanylanda, rulonyň ahyrky ýüzi we rolik halkasynyň gyrasy könelýär we ýapyşýar.Keramiki silindr rolikiniň gatylygy sebäpli, podşipnik ýokary tizlikde işlese, içki halkanyň näsazlygyna sebäp bolýan stres konsentrasiýasy aňsat bolýar.Aboveokardaky kemçilikleri ýeňip geçmek üçin, ýag çalmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak, sürtülme, könelmek we stres konsentrasiýasyny azaltmak we rulmanyň soňky tizligini we hyzmat möhletini hasam ýokarlandyrmak üçin gibrid silindr görnüşli rolikli halka berilýär.

Esasy dizaýn podşipnikleri

Daşarky halkada iki sany integral flanes we içki halkada flanes ýok bolan NU dizaýn silindr görnüşli rolikli gibrid silindr rolikli podşipnikler üçin adaty esasy dizaýn.

Aýratynlyklary

● Aýrylyp bilner

High highokary tizlik üçin amatly

Heavy agyr radial ýükleri ýerleşdiriň

Ial eksenel süýşmegi ýerleşdiriň

Keýpler

XRL gibrid silindr rolikli podşipnikler aşakdaky kapasalaryň biri bilen enjamlaşdyrylan:

● aýna süýümli berkidilen PA66 kapasa, penjire görnüşli, rolik merkezi (P goşulmasy goşulmasy)

● aýna süýümli PEEK kapasasy, penjire görnüşli, rolik merkezi (PH belgisi goşulmasy)

● işlenip taýýarlanan bürünç kapasasy, çüýlenen, rolik merkezleşdirilen (bellik belgisi M)

● işlenip taýýarlanan bürünç kapasa, penjire görnüşli, içki ýa-da daşarky halka merkezleşdirilen (rulman dizaýnyna baglylykda) (ML belgisi goşulmasy)

Highokary temperaturada ulanylanda, käbir çalgy ýaglary poliamid kapasalara zyýanly täsir edip biler.

Arza

Köplenç elektrik hereketlendirijilerinde, esasanam çekiş hereketlendirijilerinde we agyr iş şertlerinde işleýän programmalarda ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: