Gibrid çuňňur çukur topy

Gysga düşündiriş:

Separ Aýralyk däl rulman.

High speedokary tizlikli programmalar üçin amatly.

Inner Içki deşik aralygy 5-180 mm.

● Esasanam motor programmalarynda we elektrik hereketlendirijilerinde giňden ulanylýan rulman görnüşi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

(1) Aýrylmaýan rulman.

(2) speedokary tizlikli programmalar üçin amatly.

Keramiki top we ýaryş ýoly bolan XRL garyşyk keramiki çuň çukur topy, yzygiderli we oňat laýyk bolup biler, şonuň üçin podşipnik iki tarapda radial ýüklere we eksenel ýüklere çydap biler.

(3) Içki deşik aralygy 5-180 mm.

Içki diametri d ≤ 45 mm bolan podşipnikler 0,15-15 kW kuwwatly hereketlendirijiler, güýç gurallary we ýokary tizlikli hereketlendiriji enjamlar üçin ulanylyp bilner.

Bu ululykdaky XRL garyşyk çuň çyzykly podşipnikler, elektrik eroziýasynyň öňüni almak üçin iň tygşytly çözgütdir.

Arza

1. awtoulag

Awtoulaglarda ulanylýan podşipnikleriň arasynda iň ýokary tizlik zerurlygy, ýokary tizlenme reaktiwligi, şeýle hem ýokary tizlikli aýlanyşda pes tork, pes yrgyldy we pes temperatura ýokarlanmagy üçin zerur bolan turbinaly zarýad beriji rulman.Işinde pes temperaturanyň ýokarlanmagy sebäpli, çalgy ýagynyň mukdaryny azaldyp biler, şeýlelik bilen ýagyň garyşmagyna garşylygy peselder, tork göterijisi, tizligiň ýokarlanmagy.Mundan başga-da, demir ýol ulaglary tarapyndan hem ulanylýar we agyr şertlerde çydamlylygy we ygtybarlylygy görkezildi.

2. Motor

Elektrik hereketlendirijisini ulanmak arkaly hemişelik izolýasiýa edip bolýar.Elektrik hereketlendirijisi tizlenme we energiýa tygşytlaýjy enjamlar üçin ulanylanda içerki syzmak, ýaýyň dökülmegine sebäp bolup biler.

3. Aeroengine

Aeroenginiň ýangyç nasosynda, suwuk kislorodda we wodorod gurşawynda uzak wagtlap işläp bilýär we zeper ýetmezden 50 başlangyç prosesini başdan geçirip biljekdigi subut edildi.

4. Uçar bölekleri

Uçar senagaty, uçar flap sazlaýjylary üçin keramiki toplar bilen enjamlaşdyrylan top nurbatlaryny ulandy we gaz turbinaly hereketlendirijiler üçin gibrid keramiki podşipnikler bilen synag geçirdi.


  • Öňki:
  • Indiki: