Cluth Bearing

Gysga düşündiriş:

The Debriyaç bilen geçirişiň arasynda oturdylýar

Ut Debriyaç çykaryjy rulon awtoulagyň möhüm bölegidir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgesi

Debriyaç çykaryjy podşipnik işleýän mahaly, debriya ped pedalynyň güýji debriya release çykaryjy podşipnikine geçiriler.Debriyajyň podşipnigi, debriya plate basyş plastinkasynyň merkezine tarap hereket edýär, şonuň üçin basyş plastinkasy debriya plate plastinkasyndan aýrylyp, debriya plate plastinkasyny aýyrýar.Debriyaj pedaly goýberilende, basyş plastinkasyndaky bahar basyşy basyş plastinkasyny öňe iterer, debriya plate plastinkasyna basyp, debriya plate plastinkasyny we debriyaj rulonyny aýyrar we iş siklini tamamlar.

Effekt

Debriyaç çykaryjy podşipnik we geçirijiniň arasynda oturdylýar.Geçiriji rulman oturgyjy, geçirişiň birinji şahasynyň örtüginiň turba uzalmasynda ep-esli ýeňli.Goýberilýän rulmanyň egni elmydama gaýdýan çeşmäniň üsti bilen çykarylýan çeňňege garşy bolup, iň soňky ýagdaýyna çekilýär, Aýralyk goltugynyň (aýralyk barmagy) ujy bilen takmynan 3 ~ 4mm aralyk saklaň.
Debriyaç basyş plastinkasy, goýberiji leňňer we hereketlendirijiniň krank milleri sinhron işleýär we goýberiji wilka diňe debrýusyň çykyş şahasy boýunça eksenel hereket edip bilýändigi sebäpli, goýberiji wilkany gönüden-göni ulanmak mümkin däl.Goýberiş podşipnik goýberiji leňri gapdala öwrüp biler.Debriyajyň çykyş şahasy eksenel hereket edýär, bu deşijiniň oňat hereket edip biljekdigini, ýumşak kesilmegini, könelmegini azaldyp, debriyajyň we tutuş hereketlendiriji otlynyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

Çykyş

Debriyaç çykaryjy podşipnik ýiti ses ýa-da dykylmazdan çeýe hereket etmeli.Okuň arassalanylyşy 0,60 mm-den, içki ýaryşyň köýnegi 0,30 mm-den geçmeli däldir.

Üns beriň

1) Işleýiş kadalaryna laýyklykda, debrýusyň ýarym işli we ýarym kesilen ýagdaýyndan gaça duruň we deşijiniň ulanylyş sanyny azaldyň.
2) Bejeriş işine üns beriň.Sufficienteterlik ýag çalmak üçin yzygiderli ýa-da ýyllyk gözden geçiriş we tehniki hyzmat wagtynda ýagy siňdirmek üçin bug usulyny ulanyň.
3) Yza gaýdýan çeşmäniň elastik güýjüniň talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin debrýus çykaryjy leňňerini tekizlemäge üns beriň.
4) Erkin zarbanyň gaty uly ýa-da gaty kiçi bolmazlygy üçin talaplary (30-40mm) talaplara laýyklaşdyryň.
5) Birleşmegiň we bölünmegiň sanyny azaldyň we täsir ýüküni azaldyň.
6) Birleşmek we birsydyrgyn aýrylmak üçin ýeňil we aňsat ädim ätiň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary