Iki hatar çuň çyzykly podşipnikler

Gysga düşündiriş:

Design Dizaýn, esasan, bir hatar çuň çyzykly podşipnikler bilen deňdir.

Rad Radial ýük götermekden başga-da, iki ugurda hereket edýän eksenel ýük göterip bilýär.

Racaryş ýoly bilen topyň arasynda ajaýyp kompaktlar.

● Uly ini, uly ýük göterijiligi.

● Diňe açyk podşipnikler we möhürler ýa-da galkansyz elýeterli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Iki hatar çuň çukur şar şarlary, bir hatar çuň çukur şar rulmanlarynyň ýük göterijilik ukyby ýeterlik bolmadyk podşipniklerde ulanmak üçin örän amatlydyr.Iki hatar çuň çyzykly podşipnikler üçin daşky we içki diametrleri bilen bir hatar çuň çukur top podşipnikleri üçin ini birneme uludyr, ýöne ýük göterijiligi 62 we 63 seriýaly bir hatar çuň çyzykly podşipniklerden has ýokary.

Iki hatar çuň çyzykly podşipnikleriň dizaýny, esasan, bir hatar çuň çukur top podşipnikleri bilen deňdir.Çuňňur çukur şar görnüşli ýaryş ýoly we ýaryş ýoly we polat topy gaty berklige eýe.Radial ýük götermekden başga-da, goşa hatar çuň çukur topy iki tarapda hereket edýän eksenel ýük göterip biler.

 

Aýratynlyklary

Çuňňur çyzykly podşipnikleriň içki we daşarky ýaryşlary ark şekilli çuň çukurlar we trubanyň radiusy topyň radiusyndan birneme uludyr.Esasan radial ýük götermek üçin ulanylýar, ýöne belli bir eksenel ýük göterip bilýär.

Rulmanyň radial arassalanylyşy ýokarlananda, has uly eksenel ýük göterip bilýän we ýokary tizlikli aýlanmak üçin amatly burç kontakt topy funksiýasyna eýe.

Arza

Awtoulag, öý enjamlary, maşyn gurallary, motor, suw nasosy, oba hojalygy tehnikasy, dokma tehnikasy we beýleki köp pudaklarda giňden ulanylýar.

Üns beriň

Pes temperaturada başlamak ýa-da ýag ýapyşyklygy ýagdaýlarda gaty ýokary, iň az ýük gerek bolup biler, agyrlyk we daşarky güýçler, adatça zerur minimal ýükden ýokarydyr.Iň pes ýük gazanylmadyk bolsa, podşipnikde goşmaça radial ýük ulanylmalydyr.

Iki hatar çuň çukur topy arassa eksenel ýük götermeli bolsa, adaty ýagdaýlarda 0,5Co-dan geçmeli däldir.Artykmaç eksenel ýük rulmanyň iş möhletini ep-esli azaldyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki: