Poslamaýan polatdan ýasalan çuňňur çukur podşipnikleri

Gysga düşündiriş:

Rad Esasan radial ýük kabul etmek üçin ulanylýar, ýöne belli bir eksenel ýüklere-de çydap bilýär.

The Rulmanyň radial arassalanylyşy ýokarlananda, burç kontakt şar rulman funksiýasyna eýe bolýar.

Large Uly eksenel ýük göterip bilýär we ýokary tizlikli işlemek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Poslamaýan polatdan çuňňur çukur podşipnikleri çyglylyga we başga-da birnäçe mediýa täsir edende poslama garşydyr.Olar ýapyk (möhürler ýa-da galkanlar bilen) ýa-da açyk.Açyk podşipnikler, halka gapdal ýüzlerinde çöketlikler bolup biler.Bu podşipnikler ýokary hrom polatdan ýasalan ululykdaky podşipniklerden has pes ýük göterijilik ukybyna eýedir.

Poslamaýan polatdan ýasalan podşipnikler we adaty podşipnikler, diňe bir materialda däl, eýsem aç-açan artykmaçlyklara eýedir we bu işde takyk rulman adaty podşipniklerden has berkdir.

Aýratynlyklary we peýdalary

Poslamaýan polatdan çuňňur çukur topy, sebäbi material poslamaýan polat, uzak ömri we poslamak aňsat däl, poslama garşylyk we beýleki aýratynlyklar.Poslamaýan polatdan çuňňur çukur podşipnikleri esasan radial ýük göterýär, ýöne radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Diňe radial ýük göterilende, kontakt burçy nola deňdir.Çuňňur çukur top ruletkasy uly radial arassalanylanda, burç aragatnaşygynyň ýerine ýetirijiligine eýe bolup, uly eksenel ýük göterip biler.Çuňňur çukur topuň sürtülme koeffisiýenti gaty az we çäk tizligi hem gaty ýokary.


Üstünlik

Os Ajaýyp poslama garşylyk

● ýuwup bolýar

Liqu Suwuklykda işläp bilýär

Dep Tükenmegiň tizligi has haýal

● Arassaçylyk

Heat heatokary ýylylyga garşylyk

Arza

Lukmançylyk enjamlary, pes temperatura in engineeringenerçiligi, optiki gurallar, ýokary tizlikli maşyn gurallary, ýokary tizlikli hereketlendiriji, çaphana enjamlary, azyk gaýtadan işleýän enjamlar.

Poslamaýan polatdan ýasalan çukur topy ulanylyşy gaty uludyr, ulanylyşy gaty giňdir, bu görnüşli podşipnik öndürýän zawod hem adatydyr, bu podşipnigi has esasy görnüş hökmünde kabul ediň.Deňeşdirip aýtsak, poslamaýan polatdan ýasalan çukur topy beýleki rulman hereket sürtülme koeffisiýentine garanyňda az, adatça 0.0015 bilen 0.0022 aralygynda sürtülme Yangang güýjüni ulanmak gaty az, aýlanmak çeýeligi has ýokary bolsa, goldaw üçin has köp ýokary tizlikli aýlanma oky.


  • Öňki:
  • Indiki: