Illassyk ýassygy

 • Pes ses we ýokary takyk UCC bilen podşipnikleri goýuň

  Pes ses we ýokary takyk UCC bilen podşipnikleri goýuň

  Metal we rezin bilen iki görnüşli halka oturgyjy bilen üpjün edilen, 10 derejeli aýralyk takyk polat topy we ajaýyp bezeg ýoly ulanyp, belli bir ýaglaýjy ýag filmini goldap, sesini azaldyp biler.

 • Meşhur UCPA göterýän çin öndüriji

  Meşhur UCPA göterýän çin öndüriji

  Bu togalanýan podşipnik we podşipnik jaýlaryny birleşdirýän podşipnik bir görnüşidir.Daşarky sferik podşipnikleriň köpüsi daşky diametri bolan sferada ýasalýar we sferik içki deşikli import edilýän oturgyç bilen bilelikde gurulýar.

  Olaryň dürli gurluş görnüşleri, oňat köp taraplylygy we çalyşmagy bar.

 • Radial goýmak podşipnikleri UCFA

  Radial goýmak podşipnikleri UCFA

  Bu görnüşli rulmanyň daşky halkasy, rulman oturgyjynyň konkaw sferik içki deşigi bilen gabat gelýän we ýüregi awtomatiki sazlamak funksiýasyna eýe bolan sferik daşky diametri bar.Pooraramaz berkligi we uly bidüzgünçilik derejesi bolan mil üçin amatly.

  UCFA esasy programmalary: ýörite ýörite enjamlar, dokma enjamlary we ş.m.

 • UCFB sferik goýulýan top göteriji enjam

  UCFB sferik goýulýan top göteriji enjam

  Oturylyşygyň dikligine ýerleşýän bölegine laýyk gelýän üç sany nurbat deşigi oturgyjyň bir gapdalynda jemlenen romboid oturgyjynyň deformasiýasy.

  UCFB esasan zawod enjamlaryna, oba hojalygyna degişli enjamlara we ş.m. degişlidir.

 • UCHA gowy hilli meşhur podşipnikler

  UCHA gowy hilli meşhur podşipnikler

  Oturgyjyň ýokarky nurbady ýokary göterilende ulanylýan sapak bilen işlenýär.UCHA seriýasyna, asma oturgyçly daşky sferik rulman diýilýär.Oturgyçly daşarky sferik görnüşli bu görnüş köplenç ulanylmaýar.Esasy sim deşiginiň üsti bilen oturdylýar we ýerleşdirilýär.Adatça asma gurnama şkafy zerur bolanda ulanylýar.Şeýle-de bolsa, ýük uly däl, sebäbi ähli ýük güýji sapak bilen göterilýär.

 • SAPP200 SBPP200 bolan takyk goýma

  SAPP200 SBPP200 bolan takyk goýma

  Upperokarky we aşaky gabykdan ýasalan polat plastinkadan düzülen dik möhürleýji podýezd, çoýun demir dik pedal bilen deňeşdirilende ýeňil agramyň we kiçi göwrümiň artykmaçlyklaryna eýedir we dik basgançakda iň kiçi gurnama meýdançasydyr.Onlyöne ony diňe ownuk ýüklerde ulanyp bolýar.

 • UC200 göteriji XRL marka goýmak

  UC200 göteriji XRL marka goýmak

  UC görnüşli podşipnikler, ýassyk blok bloklary.

  Baý daşky sfera oky du rulman, aslynda çuňňur çukur şar görnüşli rul görnüşidir.Onuň häsiýetnamasy, daşky halkasynyň daşky diametri, merkezleşdiriş roluny oýnamak üçin degişli konkaw sfera oturgyçlaryna ýerleşdirilip bilinýän sferadyr.

 • UCX00 bilen bäsdeşlik bahasy goýmak

  UCX00 bilen bäsdeşlik bahasy goýmak

  Aýratynlygy, ýokarky sim, belli bir rol oýnamak üçin, mil bilen gabat gelende, basmak üçin ulanylýar, ýöne jübütleşýän gurşaw titremäniň diapazonynyň az bolmagyny talap edýär.

  Sferik şar görnüşli bu görnüş dokma tehnikasynda, keramika tehnikasynda we beýleki önümçilik pudaklarynda giňden ulanylýar.

 • UC300 göteriji bäsdeşlik bahasy goýmak

  UC300 göteriji bäsdeşlik bahasy goýmak

  Çuňňur çyzykly podşipnikler bilen esasy öndürijiligi meňzeş bolmaly bolsa-da, podşipnik esasan mehaniki gödek ulanylýandygy sebäpli, gurnama ýeri takyk däl, şahanyň oky bitarap ýa-da uly eksenel uzynlyk şertinde we deflýasiýa we ş.m., we rulmanyň özi takyklygy ýokary däl, käbir gurluşy gödek, şonuň üçin hakyky çukur top rulmanlarynyň şol bir spesifikasiýalarynda hakyky öndürijilik deňeşdirilişi gaty arzanladyş oýnamak üçin.

 • Eksantrik ýakasy HC bilen podşipnik goýuň

  Eksantrik ýakasy HC bilen podşipnik goýuň

  Içki halkanyň ahyrky ýüzünde eksantrik ýeňli göteriji eksantrik başlyk we eksantrik ýeňiň içki deşiginde eksantrik konkaw ýagdaýy bar, bularyň ikisi-de eksantrik gysyş usuly kabul edilýär we mil bilen berkidilýär.Miliň momenti, eksantrik ýeň bilen miliň üstünde berkidilen içki halkanyň berkidiji güýjüni artdyrar, şonuň üçin eksantrik ýeňi gulplamagyň öwrüm ugry miliň aýlanma ugruna laýyk bolmalydyr.

 • Beýik Britaniýa we jaý gurmak

  Beýik Britaniýa we jaý gurmak

  Daşarky sferik top ruletkasynyň içki deşigi, gönüden-göni çeňňege ornaşdyrylyp bilinýän ýa-da oksyz optiki şaftda oturdylan berkitmäniň kömegi bilen 1:12 has arzan deşikdir we podşipnik arassalanyşyny sazlap biler. .

  Bu togalanýan podşipnik we podýezdi birleşdirýän podşipnik bir görnüşidir.Aýlawly rulmanyň köp bölegi, sferanyň daşky diametriniň daşky halkasynyň podşipnik merkezidir we podşipnik jaýynyň sferik içki deşigi bilelikde gurlup, gurluş görnüşi dürli-dürli, uniwersal we oňat çalyşýar.

 • SER göteriji bäsdeşlik bahasy goýmak

  SER göteriji bäsdeşlik bahasy goýmak

  Radial ýük götermek üçin çuň çukur şar rulman funksiýasyna goşmaça, togtadyjy halka rulmanyň eksenel süýşmegini çäklendirip biler, oturgyç oturgyjynyň eksenel gurluşyny ýönekeýleşdirip we eksenel ululygyny azaldyp biler.

  Durmuş çukury bilen adaty çuňňur çukurly topuň arka belgisi, duralga we duralga halkasy bolan çuňňur çukur topy bolsa HR-iň yzky belgisi bar.