Önümler

 • Highokary takyk UCP 200 bilen seriýaly goýmak

  Highokary takyk UCP 200 bilen seriýaly goýmak

  Ig Gaty integral gurluş, gurmak aňsat.

  Inner Giňişleýin içki halka: gulplama üçin amatly, has gowy.

  ● Iň ýokary sim: podşipnikiň şaha berk ýapylmagyny üpjün etmek üçin içki halkada 120 gradus burçly iki sany ýokary sim.

  Ring Halkany saklamak: iki tarapynda-da biri bar, tozany netijeli ýapar.

  Rub Kauçuk möhür bilen habarlaşyň: iki gapdalyndaky saklaýjy halkalaryň iç ýüzüne oturdylýar.

 • UCP X00 jaýy bilen ýokary hilli goýma

  UCP X00 jaýy bilen ýokary hilli goýma

  Ig Gaty integral gurluş, gurmak aňsat.

  Inner Giňişleýin içki halka: gulplama üçin amatly, has gowy.

  ● Iň ýokary sim: podşipnikiň şaha berk ýapylmagyny üpjün etmek üçin içki halkada 120 gradus burçly iki sany ýokary sim.

  Ring Halkany saklamak: iki tarapynda-da biri bar, tozany netijeli ýapar.

  Rub Kauçuk möhür bilen habarlaşyň: iki gapdalyndaky saklaýjy halkalaryň iç ýüzüne oturdylýar.

 • UCP300 görnüşli seriýaly jaý

  UCP300 görnüşli seriýaly jaý

  Ig Gaty integral gurluş, gurmak aňsat.

  Inner Giňişleýin içki halka: gulplama üçin amatly, has gowy.

  ● Iň ýokary sim: podşipnikiň şaha berk ýapylmagyny üpjün etmek üçin içki halkada 120 gradus burçly iki sany ýokary sim.

  Ring Halkany saklamak: iki tarapynda-da biri bar, tozany netijeli ýapar.

  Rub Kauçuk möhür bilen habarlaşyň: iki gapdalyndaky saklaýjy halkalaryň iç ýüzüne oturdylýar.

 • UCF göterýän sferik radial goýulýan top

  UCF göterýän sferik radial goýulýan top

  Oturgyç bilen daşarky sferik rulman, rulonly rulmany we podşipnik oturgyjyny birleşdirýän podşipnikdir.Daşarky sferik podşipnikleriň köpüsi sferanyň daşky diametri bolup, sferik içki deşikli podşipnik bilen bilelikde gurlan gurluşyň görnüşi dürli-dürli, uniwersal we oňat çalyşýar.

 • UCFX00 bilen bäsdeşlik bahasy goýmak

  UCFX00 bilen bäsdeşlik bahasy goýmak

  Ölçegleri UCF200 bilen UCF300 arasynda, gaty kiçi däl, belli bir hereket parametri we dizaýny birmeňzeş, ölçegdäki tapawut, merkezi boýuň talaby ýok bolsa, adatça çalşyp biler.

 • UCFC göterýän XRL markasy ýokary takyk ýassyk blok

  UCFC göterýän XRL markasy ýokary takyk ýassyk blok

  Esasy ýeri tegelek başlyk bilen üpjün edilýär, ony tegelek deşikde ýerleşdirip bolýar, şonuň üçin gurnama takyklygy ýokary we ýerleşişi takyk.

  Çeňňekli çeňňek rulman, podşipnikden, rulmanly rulmanly rulman we montajyň üstündäki çeňňekli podşipnikden ybarat rulman önümidir.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan UCFL 200 blok

  Poslamaýan polatdan ýasalan UCFL 200 blok

  Gurluşy ýeňil we gurmak aňsat, geçiriji bölekleriň kiçi meýdany üçin amatly.Iki bolt deşikleriniň merkezi aralygy, şol bir görnüşdäki inedördül oturgyç diagonaly bolt deşikleriniň merkezi aralygy bilen gabat gelýär.

  UCFL esasy goşundylary: kiçi aralyk ululykdaky enjamlary, rolik konweýerini, azyk tehnikasyny, derman tehnikasyny we ş.m. oturtmak.

 • UCRL X00 meşhur XRL markasy çin

  UCRL X00 meşhur XRL markasy çin

  Gurluşy ýeňil we gurmak aňsat, geçiriji bölekleriň kiçi meýdany üçin amatly.Iki bolt deşikleriniň merkezi aralygy, şol bir görnüşdäki inedördül oturgyç diagonaly bolt deşikleriniň merkezi aralygy bilen gabat gelýär

  UCFL esasy programmalary: kiçi aralyk ululykdaky enjamlary, rolik konweýerini, azyk tehnikasyny, derman tehnikasyny we ş.m. oturtmak

 • UCFL 300 göteriji bäsdeşlik bahasy ýokary hilli goýma

  UCFL 300 göteriji bäsdeşlik bahasy ýokary hilli goýma

  Gurluşy ýeňil we gurmak aňsat, geçiriji bölekleriň kiçi meýdany üçin amatly.Iki bolt deşikleriniň merkezi aralygy, şol bir görnüşdäki inedördül oturgyç diagonaly bolt deşikleriniň merkezi aralygy bilen gabat gelýär.

  UCFL esasy goşundylary: kiçi aralyk ululykdaky enjamlary, rolik konweýerini, azyk tehnikasyny, derman tehnikasyny we ş.m. oturtmak.

 • XRL marka görnüşi UCT200

  XRL marka görnüşi UCT200

  Süýşüriji blok, konweýer programmalary ýaly ştaty sazlamagy we kemeri dartyş enjamlaryny talap edýän programmalar üçin amatlydyr.Iki görnüşi bar: çoýun demir slaýd blokly oturgyç we möhürlenen polat slaýd blok oturgyjy;Her bir görnüşde saýlamak üçin dürli gulplama ulgamlary bar.Döküm demir slaýd bloklary adaty ýük goşundylary üçin amatlydyr;Goç polatdan süýşüriji blok tygşytly we ýeňil ýük goşundylary üçin amatlydyr.

 • UCT300 podşipnik goýmagy blokirläň

  UCT300 podşipnik goýmagy blokirläň

  Süýşüriji blok, konweýer programmalary ýaly ştaty sazlamagy we kemeri dartyş enjamlaryny talap edýän programmalar üçin amatlydyr.Iki görnüşi bar: çoýun demir slaýd blokly oturgyç we möhürlenen polat slaýd blok oturgyjy;Her bir görnüşde saýlamak üçin dürli gulplama ulgamlary bar.Döküm demir slaýd bloklary adaty ýük goşundylary üçin amatlydyr;Goç polatdan süýşüriji blok tygşytly we ýeňil ýük goşundylary üçin amatlydyr.

 • UCPH plastmassa jaýly blok

  UCPH plastmassa jaýly blok

  Oturgyçly ýassyk ýassygy, ýagly möhürlenen çuň çukur topy we rulman jaýynyň dürli görnüşlerinden ýasalan ýokary takyklyk komponentidir.