Önümler

 • 32000 seriýaly ajaýyp hil şekilli rolik

  32000 seriýaly ajaýyp hil şekilli rolik

  ● Tapylan rolikli podşipnikler giň gerime eýe

  Less Az komponentler sebäpli ýönekeý gurnama

  Four Dört hatar rulonlaryň ýük paýlanyşy könelmegi azaltmak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin gowulandyrylýar

  Inner Içki halkanyň giňligine çydamlylygyň peselmegi sebäpli, rulonyň boýnunda eksenel ýerleşiş bolýar

 • 31300 seriýaly meşhur Hytaý Tapered rolik

  31300 seriýaly meşhur Hytaý Tapered rolik

  ● Tapylan rolikli podşipnikler aýrylýan podşipniklerdir.

  Easily journalurnalda aňsatlyk bilen oturdylyp bilner.

  One Bir ugurda eksenel ýüklere çydap bilýär. We miliň ok oturgyjyny bir tarapa oturgyç bilen deňeşdirip biler.

 • 30200 seriýaly, 30300 seriýaly ýokary hilli rolikli rolik

  30200 seriýaly, 30300 seriýaly ýokary hilli rolikli rolik

  Less Az komponentler sebäpli ýönekeý gurnama

  Easily journalurnalda aňsatlyk bilen oturdylyp bilner.

  Loüklenen rulonlaryň sanyna görä bir hatara, goşa hatara we dört hatar görnüşli rulonlara bölünip bilner.

 • Tapylan rolikli podşipnikler

  Tapylan rolikli podşipnikler

  The Rulmanlaryň içki we daşarky halkalarynda örtülen ýaryş ýoly bilen aýrylýan podşipnikler.

  Loüklenen rulonlaryň sanyna görä bir hatara, goşa hatara we dört hatar rulonly podşipniklere bölünip bilner.

   

 • Roweke hatar şekilli rolikli podşipnikler

  Roweke hatar şekilli rolikli podşipnikler

  Row Roweke hatar görnüşli rolikli podşipnikler aýrylýan podşipniklerdir.

  Easily journalurnalda aňsatlyk bilen oturdylyp bilner.

  One Bir tarapa eksenel ýüklere çydap biler.We şahanyň eksenel süýşmegini bir tarapa rulman oturgyjyna görä çäklendirip biler.

  Autom Awtoulag, magdançylyk, metallurgiýa, plastmassa enjamlary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

 • Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler

  Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler

  ● Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler dürli gurluşykda

  Rad Radial ýük göterilende, iki taraplaýyn eksenel ýük göterip biler

  Large Esasy radial ýükleri götermäge ukyply radial we eksenel birleşdirilen ýükler we tork ýükleri, esasan, okuň we jaýyň iki tarapynda eksenel süýşmegi çäklendirýän böleklerde ulanylýar.

  High highokary berklik talaplary bolan programmalar üçin amatly.Awtoulagyň öň tigir merkezinde giňden ulanylýar

 • Dört hatar şekilli rolikli podşipnikler

  Dört hatar şekilli rolikli podşipnikler

  ● Dört hatar örtülen rolikli podşipnikler giň gerime eýe

  Less Az komponentler sebäpli ýönekeý gurnama

  Four Dört hatar rulonlaryň ýük paýlanyşy könelmegi azaltmak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin gowulandyrylýar

  Inner Içki halkanyň giňligine çydamlylygyň peselmegi sebäpli, rulonyň boýnundaky eksenel ýerleşişi ýönekeýleşdirilýär

  ● Ölçegleri aralyk halkaly adaty dört hatar rulonly podşipnikler bilen deňdir

 • Silindr görnüşli rolikli podşipnik

  Silindr görnüşli rolikli podşipnik

  Sil Silindr görnüşli rolikli podşipnikleriň içki gurluşy rulony paralel tertipde kabul edýär we rulonlaryň arasynda ýapgytlygyň ýa-da rulonlaryň arasyndaky sürtülmäniň öňüni alyp bilýän we ulalmagynyň öňüni alyp bilýän rolikleriň arasynda spacer saklaýjy ýa-da izolýasiýa bloky oturdylýar. aýlanýan tork.

  ● Esasy ýük göterijiligi, esasan radial ýük göterýär.

  Heavy Uly radial göterijilik ukyby, agyr ýük we täsir ýükleri üçin amatly.

  High lowokary tizlik üçin amatly pes sürtülme koeffisiýenti.

 • Roweke hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  Roweke hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  Only Diňe radial güýç, oňat berklik, täsire garşylyk bilen bir hatar silindr görnüşli rolik.

  Hard Gaty diregli gysga şahalar, termiki uzalma sebäpli eksenel süýşýän şahlar we gurnamak we sökmek üçin aýrylýan podşipnikler bilen enjamlar üçin amatly.

  Mainly Esasan uly motor, maşyn gurallary pyçagy, hereketlendirijiniň öň we yzky diregi, otly we ýolagçy awtoulag oky, dizel dwigateli krank mil, awtoulag traktor dişli gutusy we ş.m. üçin ulanylýar.

 • Iki hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  Iki hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  In silindr görnüşli içki deşik we konusly içki deşik iki gurluşly.

  Comp Ykjam gurluşyň, uly berkligiň, uly göterijilik ukybynyň we ýük göterilenden soň kiçi deformasiýanyň artykmaçlyklary bar.

  Also Şeýle hem arassalanyşy birneme sazlap we aňsat gurnamak we sökmek üçin ýerleşiş enjamynyň gurluşyny aňsatlaşdyryp biler.

 • Dört hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  Dört hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

  ● Dört hatar silindr rolikli podşipnikler pes sürtülmä eýe we ýokary tizlikli aýlanmak üçin amatly.

  ● Esasy ýük göterijiligi, esasan radial ýük göterýär.

  Mainly Esasan sowuk degirmen, gyzgyn degirmen we bilet fabrigi we ş.m. ýaly tegelek degirmen enjamlarynda ulanylýar.

  Aring Rulman aýry gurluşly, rulman halkasy we togalanýan korpus bölekleri amatly bölünip bilner, şonuň üçin podşipnik arassalamak, gözden geçirmek, gurnamak we sökmek gaty amatly.

 • Sferik rolikli podşipnikler

  Sferik rolikli podşipnikler

  ● Sferik rolikli podşipnikler awtomatiki öz-özüni sazlamak ýerine ýetirijiligine eýe

  Rad Radial ýük götermekden başga-da, iki taraplaýyn eksenel ýük göterip bilýär, arassa eksenel ýük göterip bilmeýär

  Impact Gowy täsir garşylygy bar

  Instal Burç säwlikleri sebäpli dörän gurnama säwligi ýa-da miliň ýalňyşlygy üçin amatly