silindr görnüşli rolik

Gysga düşündiriş:

Also Şeýle hem arassalanyşy birneme sazlap we aňsat gurnamak üçin ýerleşiş enjamynyň gurluşyny aňsatlaşdyryp biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

önümiň beýany

Silindr görnüşli rulolar we ýaryş ýollary çyzykly aragatnaşyk podşipnikleri.Capacityük kuwwaty, esasan, radial ýük göterýär.Aýlanýan korpus bilen ferrulyň arasyndaky sürtülme az, ýokary tizlikli aýlanmak üçin amatly.Gapyrgalaryň barlygyna ýa-da ýoklugyna görä, ony NU, NJ, NUP, N, NF we beýleki bir hatar silindr rolikli rulmanlara, NNU, NN we beýleki iki hatar silindr görnüşli rulonlara bölmek bolýar.Rulman aýrylyp bilinýän içki halka we daşarky halka gurluşyna eýedir. Umuman polat plastinka möhürleýji kapasany ýa-da mis erginli awtoulag korpusyny ulanyň.Someöne käbirleri poliamid emele getirýän kapasalary hem ulanýarlar

Önümiň artykmaçlygy

Önümiň artykmaçlygy

Aýratynlygy we peýdasy

Aýratynlygy we peýdasy

Silindr görnüşli rolikli rulman görnüşi

Silindr görnüşli rolikli rulman görnüşi

N görnüşi:

Içki halkanyň iki aýrylmaz flanesi bar we daşky halkasy flanesizdir.Miliň ýaşaýyş jaýyna eksenel süýşmegi rulmanyň içinde iki tarapa hem ýerleşdirilip bilner.Şonuň üçin podşipnikler ýerleşmeýän podşipnikler hökmünde ulanylýar.

NU görnüşi:

NU dizaýnynyň daşky halkalarynda iki aýrylmaz flanes bar we içki halka flanesiz.Miliň ýaşaýyş jaýyna eksenel süýşmegi rulmanyň içinde iki tarapa hem ýerleşdirilip bilner.

NJ görnüşi:

Daşarky halkada iki aýrylmaz flanes we içki halka bir bitewi flanes bar.Şonuň üçin podşipnikler miliň bir tarapa eksenel ýerleşmegi üçin amatlydyr.

NF görnüşi:

Daşarky halkada bir bitewi flanes we içki halka iki aýrylmaz flanes bar.

NUP görnüşi:

Daşarky halkada iki aýrylmaz flanes we içki halka bir integral flanes we bir flanes halkasy görnüşinde bitewi flanes bar.Rulmanlar ýerleşdiriji podşipnikler hökmünde ulanylyp bilner, ýagny iki tarapa bir ok üçin eksenel ýer berip biler.

RN görnüşi:

Daşarky halka we içki halka iki aýrylmaz flanes ýok.

NN görnüşi:

Daşky halkada gapyrgasyz NN görnüşli, içki halkanyň iki tarapynyň arasynda diwar bar.Iki ugurda emele gelen eksenel süýşmäniň arasynda şahany deňeşdirip bolýar.

Önümiň görkezilmegi

önümiň görkezilmegi

Seminar

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

1. highokary tizlik, ýokary takyklyk, pes ses, uzak hyzmat ömri

2. Programmalaryň giň görnüşi

3. Uly inwentarlar

4.Kiçi sargyt kabul ediň

5. Bäsdeşlik bahalary we ýokary hilli

6. Dürli markalar.

7. Az hyzmat etmegi talap ediň

8. OEM goldaýar.

9. Biziň kompaniýamyz "ilki bilen hil, karz ilki" iş ideýalaryny talap edýär we önümimiziň spesifikasiýasy esasly.Kämil hyzmatymyz we ýeterlik üpjünçiligimiz bilen halkara bazarynda gowy abraýymyz bar.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak:

1. Senagat gaplamasy: plastik halta + kraft kagyz + karton ýa-da agaç;plastik turba + karton

2. Söwda gaplamasy: 1pastik halta + reňk gutusy + karton

3. Gümrük talaplaryna laýyklykda

Eltip bermek:

1) .Kiçijik sargyt üçin size UPS, DHL, FEDEX, TNTOR EMS iberip bileris.Gözleg belgisi gowşurylandan soň maslahat berler.

2) .Eger buýruk uly bolsa, deňiz ýa-da howa arkaly eltmegi maslahat bereris.

3) .Galyndy tölegi gowşurylmazdan ozal tölenmeli.

4).Umuman, harytlary 10 günüň içinde eltýäris.

gaplamak we eltip bermek

Arza

amaly

  • Öňki:
  • Indiki: