Meşhur hytaý rolikli rulman

Gysga düşündiriş:

● Tapylan rolikli podşipnikler içerki we daşarky halka geçelgelerini düzdi, olaryň arasynda tegelek rulolar ýerleşdirildi

All thehli örtülen ýüzleriň proýeksiýa çyzyklary rulman okunyň umumy nokadynda birleşýär

● Olaryň dizaýny, birleşdirilen (radial we eksenel) ýükleri ýerleşdirmek üçin ýasalan rolikli podşipnikleri aýratyn amatly edýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo düşündiriş

Önümiň beýany

Roweke hatar görnüşli rolikli podşipnikler birleşdirilen ýükleri ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, ýagny bir wagtyň özünde hereket edýän radial we eksenel ýükleri.

önümiň peselmegi

Haryt maglumatlary

önümiň jikme-jigi

Biziň artykmaçlygymyz

artykmaçlygymyz

Aýratynlygy we peýdasy

1. highokary tizlik, ýokary takyklyk, pes ses, uzak hyzmat ömri

2. Programmalaryň giň görnüşi

3. Uly inwentarlar

4.Kiçi sargyt kabul ediň

5. Bäsdeşlik bahalary we ýokary hilli

6. Dürli markalar

7. Az hyzmat etmegi talap ediň

8. OEM goldaýar

9. Kompaniýamyz, "ilki bilen hil, karz ilki" iş ideýalaryny talap edýär we önümimiziň spesifikasiýasy esasly.Kämil hyzmatymyz we ýeterlik üpjünçiligimiz bilen halkara bazarynda gowy abraýymyz bar.

Rolikli rolikli rulman görnüşi

rulonly rulman görnüşi

Önümiň ulanylyş aralygy

Önümiň ulanylyş aralygy

Önüm prosesi

önüm prosesi

Hil barlagy

Hil barlagy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak:

1. Senagat gaplamasy: plastik halta + kraft kagyz + karton ýa-da agaç;plastik turba + karton

2. Söwda gaplamasy: 1pastik halta + reňk gutusy + karton

3. Gümrük talaplaryna laýyklykda

Eltip bermek:

1) .Kiçijik sargyt üçin size UPS, DHL, FEDEX, TNTOR EMS iberip bileris.Gözleg belgisi gowşurylandan soň maslahat berler.

2) .Eger buýruk uly bolsa, deňiz ýa-da howa arkaly eltmegi maslahat bereris.

3) .Galyndy tölegi gowşurylmazdan ozal tölenmeli.

4).Umuman, harytlary 5 günüň içinde eltýäris.

Gaplamak we eltip bermek

Önümiň ulanylyşy

Tapylan rolikli podşipnikler köp programmada ulanylyp bilner.Magdan enjamlary, nebit öndürmek, polat öndürmek, eritmek we magdançylyk ýaly mysallar.Käbir sferik rolikli podşipnikler briket maşynlarynda, rezin garyjy enjamlarda, tegelek degirmenlerde, aýlaw guradyjylarda ýa-da pulpa we kagyz enjamlarynda ulanylýar.Beýlekiler gurluşyk enjamlarynda, döwüjilerde, hereketlendirijilerde, üfleýjilerde we janköýerlerde, dişli we sürüjilerde, plastmassa enjamlarynda, maşyn gurallarynda we çekiji hereketlendirijilerde we nasoslarda ulanylýar.

önümi ulanmak

  • Öňki:
  • Indiki: