Marka Öz-özüňi sazlaýjy rolikli podşipnik

Gysga düşündiriş:

Mis Gabat gelmezligi ýerleşdiriň

Load loadük göterijilik ukyby

● Uzak hyzmat ömri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň beýany

Sferik rolikli podşipnikler, daşarky halkada umumy sferaly geçelgesi we rulman okuna bir burçda egilen iki içki halka geçelgesi bar.Bu, köp talap edilýän programmalarda olary çalşyp bolmajak dizaýn aýratynlyklarynyň özüne çekiji kombinasiýasyny berýär.Sferiki rolikli podşipnikler öz-özüni düzýär we şonuň üçin miliň ýaşaýyş jaýyna laýyk gelmezligine we miliň süýşmegine ýa-da egilmegine duýgur däl.sferik rolikli podşipnikler dizaýnda öňdebaryjydyr we ýokary radial ýüklerden başga-da iki ugurda hereket edýän ýokary eksenel ýükleri ýerleşdirip biler.

Önümiň artykmaçlygy

Önümiň artykmaçlygy

Rulman beýanynyň görnüşi

rulman beýanynyň görnüşi
N gurluşy N görnüşli podşipnikiň daşky halkasynyň flanesleri ýok, içki halkanyň iki gapdalynda flanesler bar. Miliň iki ok ugrundaky podýezd bilen deňeşdirilende süýşmegine ýol berilýär.
NJ gurluşy NJ podşipnikiniň daşky halkasy iki gapdalyndaky flaplar bilen üpjün edilýär we içki halka bir tarapa flaplar bilen üpjün edilýär. Belli mukdarda bir taraplaýyn eksenel ýük bilen durup bilersiňiz.
NU gurluşy NU görnüşli podşipnik daşky halkanyň iki gapdalynda flaplar we içki halkada hiç hili tegeleklik ýok. Rulman podýezdleri bilen deňeşdirilende iki okuň ugry boýunça ýerleşdirilmegine hem rugsat berilip bilner.
NN gurluşy NN görnüşli rulmanyň daşky halkasynyň hiç hili päsgelçiligi ýok, içki halkanyň iki tarapynda-da, ortasynda-da orta böwet bar. Miliň podşipnik oturgyjyna görä taksial süýşmegine iki tarapa rugsat berilýär.
NUP gurluşy NUP görnüşli podşipnikleriň daşky halkanyň iki gapdalynda flaplary bar, içki halkanyň bir tarapynda (kesgitlenen) ýekeje flap bar, beýlekisi aýrylyp bilinýän tekiz flaplar. Belli bir taraplaýyn eksenel ýüklere çydap bilersiňiz.
NF gurluşy NF görnüşiniň daşky halkasynyň bir gapdalynda päsgelçilik bar, içki halkanyň iki tarapynda-da päsgelçilik bar. Şeýle hem belli bir mukdarda bir taraplaýyn eksenel ýük göterip bilýär.

Näme üçin sferik rolikli podşipnik?

● Öz-özüňi düzmek

SKF Sferik rolikli podşipnikler, sürtülmäni artdyrmazdan ýa-da hyzmat ediş möhletini azaltmazdan, mil bilen jaýyň arasyndaky gabat gelmezligi üpjün edýär.

Carryük göterijilik ukyby gaty ýokary

Bar bolan kesişiň içindäki optimal içerki geometriýa, iň ýokary radial we eksenel ýük göterijilik ukybyny üpjün edýär.

Ust Güýçli

Agyr ýükleriň netijesinde şahanyň ýa-da jaýyň näsazlygy sebäpli dörän gabat gelmezlige duýgur

All allhli tarapdan ýükler üçin aňsat ýerleşdirildi

SKF sferik rolikli podşipnikler aýrylmaz we gurnama usullaryny saýlap, gurmaga taýyn.

The Programmany ýönekeýleşdiriň

Amatly dizaýn aýratynlyklary, ýönekeý gurnama proseduralary bilen utgaşyp, has netijeli we ykjam maşyn dizaýnlaryny üpjün edýär.

Am Hapalaýjylardan goraň

Möhürli SKF sferik rolikli podşipnikler, giňişlik ýa-da çykdajylar daşarky möhürleri amatsyz edýän pozisiýalar üçin has amatlydyr.

Ret Tutulmagy ýaglamak

SKF sferik rolikli rulmanyň iki gapdalyndaky kontakt möhüri, zerur ýerinde zawodyň ýag doldurmagyny saklaýar: podşipnikiň içinde

Maintenance Minimal tehniki hyzmat talaplary

Adaty iş şertlerinde, möhürlenen skf sferik rolikli podşipnikler hyzmat hyzmatlaryny we ýag sarp edişini az saklap, mugt hyzmat edýär.

Önümiň görkezilmegi

Önümiň görkezilmegi

Önümçilik Tehniki

Önümçilik usuly

Rulmanlary gaýtadan işlemekde, podşipnikleriň takyklygyna täsir edýän iň möhüm gaýtadan işlemek baglanyşygydyr.Önümlerimiz önümleriň takyklygynyň we daşky görnüşiniň zawod standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin üweýji gaýtadan işleýiş prosesiniň akymyna berk gözegçilik edýär

gjhjgl

Giňeldilen podşipnik saklaýjyny ulanmak, gurluşy durnuklaşdyrmak, önümiň hyzmat möhletini gowulaşdyrmak, perdäniň baglanyşygyny berk gözegçilikde saklamak, ajaýyp görnüşi üpjün etmek şertinde hil birinji orunda durýar

jhl

Aýy arassalamak, rulmanlary gaýtadan işlemek prosesinde hem möhüm prosesdir.Önümlerimiziň hemmesi önümiň ýaglanmagyny, sesini azaltmak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin “Shell” ýagyny ulanýarlar

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak

Gaplamak

Ippingükleme şertleri

1. Az mukdarda bolsa, size gyssagly, DHL / FedEx / EMS / UPS / ARAMEX arkaly iberip bileris.Bu ekspressleriň hemmesi gapy-gapy.Chargeük tölegi beýleki ýollardan has ýokary.

2. Has köp bolsa, howa menzili bilen size iberip bileris.Bu ýol çalt we arzan.Emma müşderi howa menzilinde podşipnikleri almaly.

3.Köp mukdarda bolsa, size deňiz arkaly iberip bileris.Bu ýol iň arzan, ýöne iň köp gün geçirýär.

iberiş şertleri

Arza

Magdançylyk işleri, kagyz fabrikleri, nebit ýataklary, deňiz senagaty, polat, elektrik, gurluşyk tehnikasy, dürli hünärli tehnika we dürli görnüşli agyr senagat.

amaly

  • Öňki:
  • Indiki: