Neýlon kapasa iňňe rolikli rulman

Gysga düşündiriş:

● Iňňe rolikli rulman uly göterijilik ukybyna eýedir

● Pes sürtülme koeffisiýenti, ýokary geçiriş netijeliligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Iňňe rolikli rulmanlar, aýlanýan ýüzüň sürtülmesini azaltmak üçin rolik stilindäki aýlaw elementini ulanýarlar.Iňňe podşipnikleri gaty kiçi kesiş beýikligi bilen ýokary göterijilik ukybyna eýe.

Önümiň beýany

Haryt maglumatlary

Haryt jikme-jigi

Aýratynlygy we peýdasy

rulonly rulmanlaryň arasynda iň inçe daşky halka, ýokary ýük göterijiligi, seresaplylyk bilen saýlanan ýörite ergin polat plitalaryň ulanylmagy sebäpli iň ýokary rugsat beriji ýük, geýmäge ýokary garşylygy bolan, gaty çäklendiriji tizlik we monta of aňsatlygy sebäpli gaty gaty kapas.

Aýratynlygy we peýdasy

Önümiň artykmaçlygy

Iňňe rolikli podşipnikler pes bölek beýikligi we uly ýük derejesi bolan podşipniklerdir.Daşky halkanyň ýokary berkligi bar we hatda ýeňil garyndy jaýlarda-da aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.Bu podşipnikler metrik seriýalarynda we dýuým seriýalarynda bar, ikisiniň hem kapas görnüşi we doly goşundy görnüşi bar.Şonuň üçin agyr ýükler we ýokary tizlikli ýa-da pes tizlikli aýlanmalar ýaly dürli şertlerde ulanmak üçin amatly podşipnik saýlamak bolýar.Mundan başga-da, içki halkasy bolmadyk we podşipnikler bar.Içki halkasyz görnüş, geçelgäniň üstü ýaly mil ulanýandygy sebäpli, ykjam dizaýn mümkin.

Önümiň artykmaçlygy

Önümiň görkezilmegi

Önümiň görkezilmegi

Önüm prosesi

önüm prosesi

önümçilik usuly

önümçilik usuly

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Arza

awtoulag, elektrik.(Öý enjamlary, elektrik gurallary, fitnes enjamlary, hereketlendirijiler, lukmançylyk enjamlary, motosikl, dokma

maşynlar);Enjamlar, gurallar, gurluşyk tehnikalary, togalanýan oba hojalyk tehnikalary we dürli ýöriteleşdirilen enjamlar.

Arza

  • Öňki:
  • Indiki: