Qualityokary hilli düzlük top oklary

Gysga düşündiriş:

Gre ýagly tehnologiýanyň ýokary derejesi

● gradeokary derejeli polat top - ýokary tizlikde tekiz we asuda

The Opsiýadaky halkany ulanyp, gurnama säwligine rugsat berilýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo düşündiriş

Önümiň beýany

Zyňylýan top podşipnikleri iki sany takyk hrom polatdan ýa-da poslamaýan polat ýuwujylardan (halka) we bürünç saklaýjy (şeýle hem poslamaýan polat poslama) bilen aralykdaky top goşundysyndan ybarat.Olary halkalarda radius top çukurlary bilen üpjün edip bolýar.Zyňylýan podşipnikler diňe eksenel ýükleri goldaýar.

önümiň beýany

Zyňylýan top podşipniklerini bir taraplaýyn zyňylýan top rulmanlaryna we iki taraplaýyn zyňylýan top rulmanlaryna bölmek bolar.Bir taraplaýyn rulman bir tarapa eksenel ýük göterip biler we iki taraplaýyn rulman eksenel ýükleri iki tarapa göterip biler, ikisem radial ýük göterip bilmez.Zyňylýan top ruletkasy işde eksenel görnüşde ýüklenmeli.Bu görnüşli podşipnik, esasan, awtoulag rul gurluşy, maşyn gurallary, rezin we plastmassa enjamlary we ş.m. üçin amatlydyr

Haryt maglumatlary

önüm-jikme-jiklik

Directioneke-täk ugrukdyryjy top podşipnikleri iki sany ýuwujy bolup, çyzykly ýaryş ýollary bar.Awtoulag ýollarynyň egriligi topyňkydan birneme uludyr.Iki ýuwujydan biri ýuwujy, beýlekisi jaý ýuwujy.Erkin aýlanmagy ýeňilleşdirmek üçin, ýuwujy wilkanyň diwary we jaý ýuwujynyň burçy, ýuwujydan birneme uludyr.Zyňylýan podşipnikleriň bu görnüşleri, esasan, eksenel ýük şertleri radial podşipnikler tarapyndan kabul edilip bilinmeýän ýerlerde ulanylýar.Diňe bir tarapa zyňylýan ýükleri kabul edip bilerler we tizlik programmalary üçin amatly däl.

Önümiň häsiýetnamasy

Önüm-häsiýetli-

Önümiň artykmaçlygy

Önümiň artykmaçlygy

1. highokary tizlik, ýokary takyklyk, pes ses, uzak hyzmat ömri
2. Programmalaryň giň görnüşi
3. Uly inwentarlar
4.Kiçi sargyt kabul ediň
5. Bäsdeşlik bahalary we ýokary hilli
6. Dürli markalar
7. Az hyzmat etmegi talap ediň
8. OEM goldaýar
9. Biziň kompaniýamyz "ilki bilen hil, karz ilki" iş ideýalaryny talap edýär we önümimiziň spesifikasiýasy esasly.Kämil hyzmatymyz we ýeterlik üpjünçiligimiz bilen halkara bazarynda gowy abraýymyz bar

Aýratynlygy we peýdasy

Aýratynlyk we peýdasy

Önümiň tanyşdyrylyşy

Önüm-görkeziş

Önüm akymynyň diagrammasy

Önümçilik-akym çyzgysy

Önüm sergisi

Önüm-sergi

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Arza

Arza

RC modelleri, Awtoulag, elektrik hereketlendirijileri, durmuş enjamlary, gurluşyk tehnikasy, geçiriji wilkalar, dişli şahlar, güjükler, welosiped we dürli hünär enjamlary.


  • Öňki:
  • Indiki: