Awtoulag bölekleri rolikli rulman

Gysga düşündiriş:

Less Az komponentler sebäpli ýönekeý gurnama

Four Dört hatar rulonlaryň ýük paýlanyşy könelmegi azaltmak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin gowulandyrylýar

Inner Içki halkanyň giňligine çydamlylygyň peselmegi sebäpli, rulonyň boýnundaky eksenel ýerleşişi ýönekeýleşdirilýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Rulman gurluşynyň derňewi

Rulman gurluşynyň derňewi

Haryt maglumatlary

Haryt maglumatlary

Aýratynlyk

Aýratynlyk

Önümiň artykmaçlygy

Önümiň artykmaçlygy

Aýratynlygy we peýdasy

Aýratynlygy we peýdasy

Jikme-jik görkez

Jikme-jik görkez

Önümiň görkezilmegi

Önümiň görkezilmegi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önüm gaplamak

Önüm gaplamak

1. senagat gaplamak + senagat kartonlary + paletler

2. ýeke-täk marka gutusy + marka kartonlary + paletler

3. Müşderiniň isleglerini ýerine ýetiriň

A.Plastiki turbalar ýa-da ýeke gutular (Adatça polat podşipnikler üçin bir plastmassa turbada 10 sany);

B.Kartonlar (Bir karton üçin 30 kg-dan köp bolmaly däl);

C. Palet (Adatça 400 kg-dan gowrak palet ulanylar)

D. Eltip beriş wagty: 7-35 gün (deňizde ýa-da howa arkaly)

Umuman, önümler üçin iň amatly gaplama usulyny saýlarys.Gaplamak üçin aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, öňünden habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Arza

Önüm gaplamak
Tapylan rolikli podşipnikler köp programmada ulanylyp bilner.Magdan enjamlary, nebit öndürmek, polat öndürmek, eritmek we magdançylyk ýaly mysallar.Käbir sferik rolikli podşipnikler briket maşynlarynda, rezin garyjy enjamlarda, rulonlarda, aýlaw guradyjylarda ýa-da pulpa we kagyz enjamlarynda ulanylýar.Beýlekiler gurluşyk enjamlarynda, döwüjilerde, hereketlendirijilerde, üfleýjilerde we janköýerlerde, dişli we sürüjilerde, plastmassa enjamlarynda, maşyn gurallarynda we çekiji hereketlendirijilerde we nasoslarda ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: