Roweke hatar şekilli rolikli podşipnikler

Gysga düşündiriş:

Row Roweke hatar görnüşli rolikli podşipnikler aýrylýan podşipniklerdir.

Easily journalurnalda aňsatlyk bilen oturdylyp bilner.

One Bir tarapa eksenel ýüklere çydap biler.We şahanyň eksenel süýşmegini bir tarapa rulman oturgyjyna görä çäklendirip biler.

Autom Awtoulag, magdançylyk, metallurgiýa, plastmassa enjamlary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Roweke hatar görnüşli rolikli podşipnikler birleşdirilen ýükleri ýerleşdirmek üçin niýetlenendir, ýagny bir wagtyň özünde hereket edýän radial we eksenel ýükleri.Awtoulag ýollarynyň proýeksiýa çyzyklary hakyky togalanmak we şonuň üçin iş wagtynda pes sürtülme pursatlaryny üpjün etmek üçin rulman okunyň umumy nokadynda birleşýär.

Aýratynlyklary we peýdalary

● Pes sürtülme

● Uzak hyzmat ömri

Oper Güýçlendirilen amaly ygtybarlylyk

Rol Rolik profilleriniň we ululyklarynyň yzygiderliligi

Ig Rugsat göteriji programma

● Aýrylyp bilinýän we çalşylýan

Gurmakdan öň ätiýaçlyk çäreleri

Gurnama meýdançasynyň arassa bolandygyna göz ýetiriň we daşarky maddalaryň podşipnik içerisine girmeginiň öňüni alyň.

Hil meselesi üçin podşipnik barlaň.Aýlanyşyň çeýe ýa-da ýokdugyny, podşipnik bölekleriniň üstüni indentasiýa, ýanmak, çatryklar we ş.m. kemçilikleri barlap görüň, kemçilikli bölekleri ýüklemek düýbünden gadagan.

Möhürlenmegiň hilini üpjün ediň.Möhür modeliniň, spesifikasiýasynyň we ululygynyň laýykdygyny, kemçilikleriň ýa-da hil meselesiniň bardygyny ýa-da degişli esbaplaryň doly we ýerliklidigini üns bilen barlaň.

Rulmanlaryň arassadygyna göz ýetiriň.Rulmanlary arassalamazdan gurmaň

Gurnama wagtynda seresaplyklar

Içki ýeňi induksiýa ýyladyşy bilen gurnamaly we 120 than-dan ýokary bolmaly däldir.Ruletkany açyk alaw bilen gyzdyrmak arkaly aýyrmak düýbünden gadagan.

Gaty ýüklemekden, täsir etmekden gaça duruň, podşipnikiň ýumşak ýüklenen, podşipnik we kiçijik arassalamak üçin oturgyç deşigine göz ýetiriň, adaty ýagdaý ahyrky ýüzüne ýuwaşlyk bilen urulmalydyr, mejbury zarba ýüklemek aňsat bolmaz, şonuň üçin rulman deşiginiň üstü zeper ýetirmek ýa-da hatda döwmek.

Gurmak wagtynda kwalifikasiýa edilmedik möhürleme, bez we beýleki bölekler tapylanda, gurnama hiliniň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin olary gyrmaly ýa-da berk abatlamaly.

Loadüklemek aňsat bolmasa, sebäbini tapyň, meseläni aradan aýyranyňyzdan soň degişli çäreleri görüň, deformasiýa problemalarynyň ýüze çykan wagtynda böleklerini abatlaň we zerur bolanda çyzgyny üýtgetmegi teklip ediň.

Talap edilişi ýaly ýeterlik we arassa ýag çalyň.

Parametrler

SIZE Ölçegleri Esasy ýük bahalary Agram
dinamiki statik
d D B C T Rmin rmin KN KN kg
30203 17 40 12 11 13.25 1 1 20.7 21.9 0.079
30204 20 47 14 12 15.25 1 1 28.2 30.6 0.126
30205 25 52 15 13 16.25 1 1 32.2 37.0 0.154
30206 30 62 16 14 17.25 1 1 43.3 50.5 0.231
30207 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 54.2 63.5 0.331
30208 40 80 8 16 19.25 1.5 1.5 63 74 0.422
30209 45 85 19 17 20.25 1.5 1.5 67.9 83.6 0.474
30210 50 90 20 18 21.25 1.5 1.5 73.3 92.1 0.529
30211 55 100 21 19 22.25 2 1.5 90.8 113.7 0.713
30212 60 110 22 20 23.25 2 1.5 103.3 130 0.904
30213 65 120 23 21 24.25 2 1.5 120.6 152.6 1.13
30214 70 125 24 22 26.25 2 1.5 132.3 173.6 1.26
30215 75 130 25 23 27.25 2 1.5 138.4 185.4 1.36
30216 80 140 26 24 28.25 2.5 2 160.4 212.8 1.67
30217 85 150 28 25 30.5 2.5 2 177.6 236.8 2.06
30218 90 160 30 26 32.5 2.5 2 200.1 269.6 2.54
30219 95 170 32 27 34.5 3 2.5 226.6 309 3.04
30220 100 180 34 28 37 3 2.5 253.9 350.3 3.72
30221 105 190 36 29 39 3 2.5 285.3 398.6 4.38
30222 110 200 38 30 41 3 2.5 314.9 443.6 5.21
30303 17 47 14 32 15.25 1 1 28.3 27.2 0.129
30304 20 52 15 12 16.25 1.5 1.5 33.1 33.2 0.165
30305 25 62 17 1315 18.25 1.5 1.5 46.9 48.1 0.263
30306 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 59 63.1 0.387
30307 35 80 21 18 22.75 2 1.5 75.3 2.6 0.515
30308 40 90 23 20 25.25 2 1.5 90.9 107.6 0.747
30309 45 100 25 22 27.25 2 1.5 108.9 129.8 0.984
27709k 45 100 29 20.5 32 2.5 2 101.1 110.8 1.081
30310 50 110 27 23 29.25 2.5 2 130.1 157.1 1.28
30311 55 120 29 25 31.5 2.5 2.5 153.3 187.6 1.63
30312 60 130 31 26 33.5 3 2.5 171.4 210.0 1.99
30313 65 140 33 28 36 3 2.5 195.9 241.7 2.44
30314 70 150 35 30 38 3 2.5 219 271.7 2.98
30315 75 160 37 31 40 3 2.5 252 318 3.57
30316 80 170 39 33 42.5 3 2.5 278 352.0 4.27
30317 85 180 41 34 44.5 3 2.5 305 388 4.96
30318 90 190 43 36 46.5 3 2.5 342 440 5.55

  • Öňki:
  • Indiki: