NSK markasy çuňňur çukur topy

Gysga düşündiriş:

Design Dizaýn, esasan, bir hatar çuň çyzykly podşipnikler bilen deňdir.
Rad Radial ýük götermekden başga-da, iki ugurda hereket edýän eksenel ýük göterip bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt kategoriýalary

Çuňňur çyzykly rulman iň köp ulanylýan togalanýan podşipnikdir. Gurluşy ýönekeý, çuň simmetrik top ýaryşy, toplary bölüji we doldurgyçly içki we daşarky halkalardan durýar we işlemek aňsat bolup biler. Esasan durmak üçin ulanylýar radial ýük.Radöne radial oýnamak artanda, burç aragatnaşygynyň gurnama ýerine ýetirijiligi bolýar.Bu ýagdaýda radial ýüklere we eksenel ýüklere bir wagtyň özünde durup biler.

Haryt kategoriýalary

Önümiň artykmaçlygy

Önümiň artykmaçlygy

Haryt jikme-jigi

Haryt jikme-jigi

Aýratynlygy we peýdasy

aýratynlygy we peýdasy

Çuňňur çukur şar rulmanlary dizaýnda ýönekeý, bölünmeýän, ýokary we hatda gaty ýokary tizlik üçin amatly we az tehniki hyzmaty talap edýän ygtybarlydyr. Çukurly podşipnikleriň ululyklary üçin ululyk derejesi pes, çukurdan has ýokarydyr, ýöne az çydamlydyr. içki we daşarky ýaryşlaryň gabat gelmezligi.

Önümiň görkezilmegi

Önümiň görkezilmegi

Önüm gaplamak

Önüm gaplamak

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak

A. plastik guty + daşky karton + paletler

B. plastik halta + guty + karton + palet

C. turba bukjasy + orta guty + karton + palet

D. Elbetde, siziň islegleriňize esaslanarys

Eltip bermek

1. Iň köp sargyt töleg alnan 3-5 günüň içinde iberiler.

2. Mysallar FedEx, UPS, DHL we ş.m. kurýer tarapyndan iberiler.

3. 3000-den gowrak podşipnik, deňiz (deňiz gatnawy) bilen iberilmegi maslahat berilýär.

Arza

Degişli fpr takyk gural, pes sesli elektromotor, awtoulag we motosikl we ş.m. çuňňur çukur topy, iň köp ulanylýan rulman görnüşidir.

Arza

  • Öňki:
  • Indiki: